Statut

Statut Polskiego Towarzystwa Ceramicznego

Rozdział I Nazwa, teren działalności, siedziba władz i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Ceramiczne w skrócie PTCer i zwane jest w dalszej części Towarzystwem. Angielskojęzyczna nazwa Towarzystwa brzmi Polish Ceramic Society (w skróciePCS).

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Kraków.

§ 3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 4

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o takim samym lub podobnym profilu działania.

§ 5

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. Towarzystwo może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

Rozdział II Cele i środki działania

§ 7

Celem Towarzystwa jest rozwijanie działalności naukowej, dydaktycznej oraz kulturalnej w zakresie ceramiki użytkowej, artystycznej, budowlanej, technicznej i ogniotrwałej, elektrotechnicznej, materiałów ściernych, szkła i emalii, materiałów wiążących oraz innych dziedzin nauk ceramicznych, a także upowszechnianie w społeczeństwie ich osiągnięć.

§ 8

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie posiedzeń naukowych, zjazdów, sympozjów, konferencji lub kongresów naukowych,
 2. organizowanie publicznych odczytów, wykładów oraz innych form upowszechniania nauki,
 3. organizowanie i utrzymywanie współpracy z pokrewnymi instytucjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
 4. udzielanie informacji fachowych władzom państwowych i organizacjom społecznym,
 5. przyznawanie nagród naukowych i organizowanie kursów naukowych,
 6. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
  • prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
  • działalności wydawniczej
  • badań i analiz technicznych
  • działalności związanej z organizacja targów i wystaw
  • działalności bibliotek i archiwów

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających
 3. honorowych

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba o nieposzlakowanej opinii, pracująca naukowo lub zawodowo w dziedzinie ceramiki lub też interesująca się postępami nauk ceramicznych.
 2. O przyjęciu do Towarzystwa członków zwyczajnych decyduje Zarząd na podstawie złożonej przez kandydata deklaracji członkowskiej, popartej przez dwóch członków Towarzystwa.
 3. Od negatywnej uchwały Zarządu przysługuje kandydatowi odwołanie się do Walnego Zjazdu.

§ 11

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalnościTowarzystwa zadeklaruje stałą składkę.
 2. Przyjmowanie i skreślanie członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 12

 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zjazdu.

§ 13

 1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:
  1. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
  2. korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa,
  3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.
 2. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia wymienione w ust. 1 pkt. b/ i c/.

§ 14

Członkowie są zobowiązani do:

 1. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Towarzystwa,
 2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 15

Członkostwo wygasa przez:

 1. dobrowolne wystąpienie z Towarzystwa zgłoszone na piśmie,
 2. skreślenie z listy członków z powodu nieopłacenia składki członkowskiej przez okres roku,
 3. wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
 4. skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek,
 5. śmierć członka lub utratę osobowości prawnej.

Rozdział IV Władze Towarzystwa

§ 16

 1. Władzami Towarzystwa są:
  1. Walny Zjazd
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
  4. Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.
 3. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swe funkcje honorowo.

§ 17

 1. Walny Zjazd jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Zwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd raz na 1 rok.
 3. O terminie i miejscu obrad Walnego Zjazdu wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarządzawiadamia delegatów co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia Zjazdu.
 4. Nadzwyczajny Walny Zjazd może być zwołany w dowolnym terminie przez Zarząd, z zachowaniem 14 dniowego terminu zawiadomienia delegatów o terminie i miejscu rozpoczęcia zjazdu.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:

 1. uchwalanie programu działania Towarzystwa,
 2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności ZarząduKomisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, w tym zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych przedstawianych przez Zarząd
 3. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez ZarządKomisję RewizyjnąSąd Koleżeński i członków
 5. wybór ZarząduKomisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 6. uchwalanie zmian statutu,
 7. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa,
 9. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 10. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zjazdu.

§ 19

W Walnym Zjeździe udział biorą:

 1. z głosem decydującym – członkowie Towarzystwa,
 2. z głosem doradczym – osoby zaproszone.

§ 20

Uchwały Walnego Zjazdu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych w pierwszym terminie, w drugim zaś – bez względu na liczbę obecnych, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 21

 1. Zarząd składa się z 12 członków, w tym: Prezesa, 2 WiceprezesówSekretarza i Skarbnika.
 2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu.

§ 22

Zarząd wybiera spośród siebie Prezydium w składzie 5 członków, w tym Prezesa, 2 WiceprezesówSekretarza i Skarbnika.

§ 23

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu i wytycznymi Walnego Zjazdu, oraz realizowanie uchwał Walnego Zjazdu,
 2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. powoływanie i rozwiązywanie oraz nadzorowanie działalności sekcji, komisji, zespołów itp. organów pomocniczych w realizacji celów statutowych i zatwierdzanie ich regulaminów,
 4. powoływanie Komitetu Wydawniczego Towarzystwa
 5. uchwalanie określonych planów działalności Towarzystwa, preliminarza budżetowego i sporządzanie sprawozdania finansowego
 6. uchwalanie regulaminów działalności Prezydium Zarządu sekcji, zespołów i komisji naukowych w sprawach nagród naukowych, wyróżnień i in.
 7. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych oraz współdziałania ze stowarzyszeniami,
 9. podejmowanie uchwał o nadaniu honorowej odznaki Towarzystwa zgodnie z regulaminem,
 10. zwoływanie Walnych Zjazdów,
 11. decydowanie o sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu,
 12. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Prezydium,

§ 24

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezydium w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu.

§ 25

Prezes Zarządu lub zastępujący go Wiceprezes reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz i podpisuje korespondencję wraz z Sekretarzem.

§ 26

Do zakresu działania Prezydium Zarządu należy:

 1. kierowania bieżącą działalnością Towarzystwa,
 2. koordynowanie i kontrolowanie działalności sekcji i komisji,
 3. opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Towarzystwa,
 4. ustalanie regulaminów i instrukcji organizacyjnych dla sekcji i komisji,
 5. inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień Statutu.

§ 27

 1. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż co pół roku.
 2. Organizację i tryb pracy Zarządu i jego Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Uzupełnienie składu Komisji rewizyjnej następuje w drodze wyboru przez Walny Zjazd.

§ 29

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Towarzystwa,
 2. kontrola opłacania składek członkowskich Towarzystwa,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zjeździe wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. przedstawienie Zarządowi i jego Prezydium wniosków w sprawie działalności Towarzystwa,
 5. uchwalanie regulaminów pracy Komisji Rewizyjnej,

§ 30

Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa odbywa się co najmniej raz w roku.

§ 31

 1. Sąd Koleżeński składa się z 9 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Uzupełnienie składu Sądu Koleżeńskiego następuje w drodze wyboru przez Walny Zjazd.

§ 32

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw wszystkich członków Towarzystwa dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności w Towarzystwie,
 2. rozpatrywanie spraw w pierwszej instancji, w składzie 5-cio osobowym wyznaczonym przez Przewodniczącego
 3. rozpatrywanie spraw w drugiej instancji, w składzie 9-cio osobowym

§ 33

 1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  1. upomnienie,
  2. zawieszenie w prawach członka Towarzystwa na okres od pół roku do 2 lat,
  3. wykluczenie z Towarzystwa.
 2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
 3. Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji rozpatruje Sąd Koleżeński w zmienionym i poszerzonym składzie.
 4. Orzeczenia wydane przez Sąd Koleżeński w drugiej instancji są ostateczne.
 5. Organizację i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd.

Rozdział VI Majątek Towarzystwa

§ 34

Zarząd Towarzystwa prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i zwyczajami.

§ 35

 1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Towarzystwa składają się:
  1. wpływy ze składek członkowskich
  2. wpływy z działalności statutowej
  3. dotacje
  4. zapisy i darowizny
  5. wpływy z działalności gospodarczej

§ 36

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd.

§ 37

 1. Oświadczenia w sprawach majątkowych Towarzystwa składa Prezes wraz ze Skarbnikiem lub jednym z Wiceprezesów.
 2. Do ważności dokumentów wymagane są dwa podpisy: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Sekretarza Zarządu.

Rozdział VII Zmiana Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

§ 38

 1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zjazdu, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. W razie podjęcia przez Walny Zjazd uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Walny Zjazdzadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła Komisję Likwidacyjną.
 3. Uchwała Walnego Zjazdu o przeznaczeniu majątku Towarzystwa wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.