Wyszukiwanie artykułów

Tom 71 (2019)

Spis treści

Tom 71, Numer 1

 • Mikrostruktura i skład fazowy starych zaczynów cementowych
 • Nocuń-Wczelik W., Wiśniewska J., Murzyn P., Kapeluszna E., Trybalska B., Malata G.
 • Strony: 3-16
 • Badania zaczynów i zapraw dojrzewających przez wiele lat są istotne z tej przyczyny, że zachodzące w długiej perspektywie czasowej zmiany składu i struktury pod działaniem wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych stanowią potencjalne zagrożenie dla trwałości obiektów budowlanych, których czas życia jest określany na ogół na 50-100 lat.

  W pracy porównano skład fazowy i mikrostruktury zaczynów cementowych i belitowych dojrzewających 13-40 lat. Wykorzystano następujące techniki badawcze: rentgenowską analizę dyfraktometryczną (XRD), termiczną analizę różnicową z termograwimetrią i analizą gazów (DTA, TG, DTG, EGA), elektronową mikroskopię skaningową (SEM), mikroanalizę rentgenowską (EDS), analizę metodą elektronów wstecznie rozproszonych (BSE). Prześledzono zmiany zawartości wodorotlenku wapnia i stopnia karbonatyzacji w funkcji składu wyjściowych faz bezwodnych. Wskazano na wiele podobieństw łączących zaczyny cementowe („młodsze”) i zaczyn belitowy („starszy”).

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Właściwości strukturalne, optyczne i elektryczne TiO2 modyfikowanego Fe2O3
 • Karoń I., Radecka M.
 • Strony: 17-24
 • Celem pracy było określenie własności strukturalnych, elektrycznych i optycznych TiO2 modyfikowanego Fe2O3. Materiały TiO2-Fe2O3 syntezowano metodą zol-żel w zakresie (0-2)% mol. Fe2O3. Badania dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego XRD wskazują, że niedomieszkowany TiO2 oraz materiały o zawartości do 0,25% mol. Fe2O3 krystalizują w strukturze rutylu. Przewodnictwo elektryczne mierzono w funkcji składu oraz temperatury (425-700 °C). Położenie i kształt krawędzi absorpcji podstawowej zależy od koncentracji domieszki. Własności strukturalne i elektryczne materiałów potwierdzają zakres tworzenia roztworów stałych.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Otrzymywanie granatu itrowo-glinowego metodą spiekania reakcyjnego z wykorzystaniem zarodkowania heterogenicznego
 • Stan M., Wojciechowski K., Lach R., Haberko J., Bućko M.M.
 • Strony: 25-35
 • W niniejszym artykule przedstawiono nową metodę otrzymywania granatu itrowo-glinowego, wykorzystującą spiekanie reakcyjne z zarodkowaniem fazy granatu heterogenicznymi nanometrycznymi cząstkami α-Al2O3. Pierwszym krokiem było otrzymanie prekursorów tlenku glinu i tlenku itru poprzez ich wytrącenie z roztworów azotanów (odpowiednio glinu i itru) za pomocą węglanu amonu, a następnie wyprażenie prekursora tlenku itru w temperaturze 700 °C, natomiast prekursor tlenku glinu poddano obróbce hydrotermalnej w 130 °C przez 2 h. Dwie stechiometryczne względem Y3Al5O12 mieszaniny otrzymanych proszków były homogenizowane przez 30 minut w środowisku o pH = 12, następnie zostały wysuszone. W jednej mieszaninie 10% obj. hydrotermalnie otrzymanego składnika glinowego zastąpiono nanoproszkiem α-Al2O3 w celu wywołania efektu zarodkowania. Homogeniczne mieszaniny proszkowe zostały zaprasowane pod ciśnieniem 300 MPa i spieczone w cyklu obejmującym spiekanie swobodne w temperaturach 1130-1675 °C, a w przypadku próbek spiekanych w najwyższej temperaturze dodatkowe zagęszczanie HIP w 1600 °C. Skład fazowy wytworzonych proszków i spieków został określony za pomocą analizy XRD, natomiast mikrostruktura tych ostatnich została przedstawiona na obrazach SEM. Dodatkowo wykonano analizę DSC-TG otrzymanych proszków prekursorów. Reakcja w stanie stałym pomiędzy prekursorami tlenku itru i tlenku glinu prowadziła do otrzymania granatu itrowo-glinowego. Wykorzystanie zarodkowania heterogenicznego pozwoliło na uzyskanie wyższego zagęszczenia otrzymywanych materiałów niż w przypadku próbek niezarodkowanych, zarówno podczas spiekania swobodnego, jak i po doprasowaniu izostatycznym na gorąco i wytworzenie w pełni zagęszczonego materiału.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Cechy mikrostruktury i właściwości narzędzi grawerskich z węglika wolframu
 • Wójcik G., Moraczyński O., Kucharska B.
 • Strony: 36-44
 • W pracy badano narzędzia grawerskie w kształcie ściętych stożków o kątach wierzchołkowych 10°, 15°, 20° i 30°, wykonane z węglika wolframu w osnowie kobaltu. Badane narzędzia tzw. rylce, produkowane są z przeznaczeniem do obróbki materiałów takich jak: drewno, wosk, szkło akrylowe, PVC, MDF, miękkie metale, kompozyty wzmocnione włóknem szklanym, itp. Narzędzia poddano badaniom stanu powierzchni i krawędzi w obszarze około wierzchołkowym z użyciem skaningowej mikroskopii elektronowej. Dodatkowo, określono wymiary wierzchołków narzędzi. Mikrostrukturę narzędzi zobrazowano metodą mikroskopii świetlnej, a występujące w niej fazy zidentyfikowano metodą dyfraktometrii rentgenowskiej. Właściwości mechaniczne narzędzi scharakteryzowano w pomiarach twardości oraz statycznej próbie ściskania z przeciwpróbką z zahartowanej stali C20. W badaniach wykazano silnie porowatą mikrostrukturę narzędzi, charakterystyczną dla materiałów spiekanych z proszków.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Wpływ temperatury i dodatku popiołu lotnego krzemionkowego na proces hydratacji i właściwości cementu
 • Tkaczewska E., Smaruń M.
 • Strony: 45-60
 • W pracy przedstawiono wyniki badań dodatku popiołu lotnego krzemionkowego na właściwości cementu takie jak ciepło hydratacji, konsystencja normowa, początek czasu wiązania i wytrzymałość na ściskanie po 2, 7, 28 i 90 dniach. Wykorzystano popiół lotny ze spalania węgla kamiennego w jednej z polskich elektrowni węglowych. Dokonano charakterystyki właściwości fizycznych, składu chemicznego oraz właściwości pucolanowych tego popiołu. W oparciu o uzyskane wyniki badań wyciągnięto następujące wnioski: dodatek popiołu lotnego spowalnia proces hydratacji cementu, zwiększa wodożądność i początek czasu wiązania zaczynu cementowego oraz zmniejsza przyrost wytrzymałości początkowej zaprawy cementowej. Wzrost temperatury dojrzewania powoduje przyspieszenie reakcji w układzie popiół-cement, co w efekcie przyspiesza wyrównanie wytrzymałości zaprawy z dodatkiem popiołu w stosunku do wytrzymałości zaprawy bez dodatku.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Badanie wpływu rodzaju, ilości i uziarnienia dodatków poryzujacych na szybkość suszenia mas ceramicznych z ich udziałem
 • Wons W., Murzyn P., Wiśniewska K.
 • Strony: 61-70
 • Jednym z najistotniejszych parametrów ceramicznych elementów murowych jest niska wartość współczynnika przewodzenia ciepła. Aby to osiągnąć należy między innymi zwiększyć porowatość tworzywa ceramicznego. Cel ten można osiągnąć poprzez wprowadzenie do masy ceramicznej tzw. poryzatorów, czyli dodatków, które w trakcie procesu wypalania ulegają spaleniu i pozostawiają po sobie puste przestrzenie. W artykule postawiono tezę, że parametry takie jak rodzaj, uziarnienie i ilość poryzatora mają wpływ na szybkość procesu suszenia mas ceramicznych, do których go wprowadzono. W celu potwierdzenia tej tezy wykonano szereg eksperymentów, polegających na określeniu szybkości suszenia mas ceramicznych z udziałem różnych poryzatorów. Skupiono się przy tym na etapie stałej szybkości suszenia, w którym szybkość dyfuzji wody do powierzchni wyrobu jest proporcjonalna do szybkości odparowania wody z powierzchni suszonego półfabrykatu. Przeprowadzone badania pokazały, że istotny wpływ na szybkość suszenia ma uziarnienie stosowanego dodatku poryzującego oraz w mniejszym stopniu jego rodzaj i ilość.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Opracowanie nowej gamy płytek o wysokiej odporności na ścieranie z wykorzystaniem innowacyjnego systemu barwienia masy
 • Poddębniak A.
 • Strony: 71-78
 • Produkcja nieszkliwionych płytek ceramicznych typu gres porcellanato w technologii podwójnego zasypu z wykorzystaniem innowacyjnego systemu barwienia granulatów na sucho Freestile, współpracującego z wózkiem zasypowym Divario z nadstawkami Dualtech lub Marbletech, stanowi obecnie jedno z najbardziej zaawansowanych technologicznie wyzwań.

  Ceramika Paradyż Sp. z o.o. zakupiła te urządzenia od włoskiej firmy LB, a cała inwestycja została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dzięki wyżej wymienionym urządzeniom w Zakładzie Produkcyjnym Tomaszów 1, opracowano dwie nowe kolekcje płytek ceramicznych: seria Naturstone oraz seria Rockstone. System barwienia Freestile oraz wózek zasypowy Divario są elementami wspólnymi, stosowanymi do wyprodukowania obu tych kolekcji, natomiast o ostatecznej grafice płytek decyduje pracująca na wózku nadstawka odpowiadająca za wierzchnią warstwę płytki (tzw. drugi zasyp). Nadstawka Dualtech pozwala uzyskać rozmyte (bezkształtne) efekty graficzne typu „chmurki”. Przy jej pomocy odbywa się produkcja płytek z serii Naturstone. Natomiast nadstawka Marbletech daje możliwość otrzymania liniowych efektów graficznych typu „fale” i z jej udziałem produkowane są płytki z serii Rockstone. Na etapie projektowania obu kolekcji kierowano się - poza uzyskaniem nieprzeciętnych walorów estetycznych - wysoką odpornością na ścieralność wgłębną. Przyjęta w Polsce Europejska Norma PN-EN ISO 10545-6 „Płytki ceramiczne. Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych” określa, że płytki z grupy BIa w przedmiotowym badaniu nie mogą osiągnąć wyniku przekraczającego 175 mm3. Celem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych było uzyskanie płytek charakteryzujących się odpornością na ścieranie wyraźnie poniżej granicy stawianej przez normę.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…
 • Opracowanie nowej gamy płytek wielkoformatowych z wykorzystaniem walcowego procesu prasowania
 • Pawlik M.
 • Strony: 79-87
 • Produkcja wielkoformatowych płytek ceramicznych przy zastosowaniu tradycyjnej technologii formowania, w której wykorzystywane są formy i stemple, niesie istotne ograniczenia wymiarowe i ekonomiczne związane z koniecznością posiadania dodatkowego oprzyrządowania i czasu potrzebnego na dokonanie jakichkolwiek zmian. Wychodząc naprzeciw obowiązującym trendom, chcąc współtworzyć i kreować potrzeby klienta, Zarząd Ceramiki Paradyż podjął decyzję o uruchomieniu nowej linii technologicznej CONTINUA+ w zakładzie produkcyjnym „Paradyż”. Nowa technologia przełamuje bariery produkcyjne wynikające ze stosowania tradycyjnych systemów i cechuje się wysoką elastycznością w produkcji płyt o dużych gabarytach. Umożliwia tworzenie produktów modularnych, nieograniczonych wymiarowo, spójnych wzorniczo, przy jednoczesnej możliwości stosowania różnorodnych efektów zdobniczych. Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

  W ramach projektu przeprowadzone zostały badania laboratoryjne oraz przemysłowe w zakresie weryfikacji kompatybilności surowców ceramicznych z technologią prasowania walcowego. Na podstawie uzyskanych wyników właściwości fizykochemicznych surowców ceramicznych część z nich wytypowano do sporządzenia składów recepturalnych mas ceramicznych. Dalsze prace badawczo-rozwojowe pozwoliły określić ostateczny skład masy ceramicznej, umożliwiający produkcję wielkoformatowych płyt w technologii prasowania walcowego, spełniających wymagania grupy BIa zgodne z normą PN-EN 14411. Końcowym rezultatem prowadzonych prac było opracowanie 12 nowych kolekcji płytek gresu szkliwionego, oferowanych w różnych kolorystykach, sposobie wykończenia powierzchni i formatach o maksymalnej długości do 180 cm.

  Streszczenie | PDF (PL) | Szczegóły…