Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 71, Nr: 1, 2019
  • Str. 79-87

do pobrania: artykuł (PL)

Opracowanie nowej gamy płytek wielkoformatowych z wykorzystaniem walcowego procesu prasowania

Pawlik M.

Streszczenie (PL)

Produkcja wielkoformatowych płytek ceramicznych przy zastosowaniu tradycyjnej technologii formowania, w której wykorzystywane są formy i stemple, niesie istotne ograniczenia wymiarowe i ekonomiczne związane z koniecznością posiadania dodatkowego oprzyrządowania i czasu potrzebnego na dokonanie jakichkolwiek zmian. Wychodząc naprzeciw obowiązującym trendom, chcąc współtworzyć i kreować potrzeby klienta, Zarząd Ceramiki Paradyż podjął decyzję o uruchomieniu nowej linii technologicznej CONTINUA+ w zakładzie produkcyjnym „Paradyż”. Nowa technologia przełamuje bariery produkcyjne wynikające ze stosowania tradycyjnych systemów i cechuje się wysoką elastycznością w produkcji płyt o dużych gabarytach. Umożliwia tworzenie produktów modularnych, nieograniczonych wymiarowo, spójnych wzorniczo, przy jednoczesnej możliwości stosowania różnorodnych efektów zdobniczych. Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu przeprowadzone zostały badania laboratoryjne oraz przemysłowe w zakresie weryfikacji kompatybilności surowców ceramicznych z technologią prasowania walcowego. Na podstawie uzyskanych wyników właściwości fizykochemicznych surowców ceramicznych część z nich wytypowano do sporządzenia składów recepturalnych mas ceramicznych. Dalsze prace badawczo-rozwojowe pozwoliły określić ostateczny skład masy ceramicznej, umożliwiający produkcję wielkoformatowych płyt w technologii prasowania walcowego, spełniających wymagania grupy BIa zgodne z normą PN-EN 14411. Końcowym rezultatem prowadzonych prac było opracowanie 12 nowych kolekcji płytek gresu szkliwionego, oferowanych w różnych kolorystykach, sposobie wykończenia powierzchni i formatach o maksymalnej długości do 180 cm.

Słowa kluczowe (PL): wielkoformatowe płytki ceramiczne, gres szkliwiony, technologia prasowania walcowego, Continua+

Development of the new series of the large-format tiles with the use of the rolling pressing process

Streszczenie (EN)

Production of the large-format ceramic tiles using traditional moulding technology, in which moulds and punches are used, carries significant dimensional and economic constraints associated with the need to have additional equipment and time needed to make any changes. In order to meet the current trends, wanting to contribute and create customer needs, the Management Board of Ceramika Paradyż decided to launch a new CONTINUA+ production line at the "Paradyż" production plant. The new technology breaks down production barriers resulting from the use of traditional systems and is characterized by high flexibility in the production of the large-format tiles. It enables creation of modular products, unlimited in size, consistent in design, with the possibility of using various decorative effects. The project was co-financed from the European Regional Development Fund under the Regional Operational Program of the Łódź Region for the years 2014-2020.

As part of the project, laboratory and industrial tests were carried out to verify the compatibility of ceramic raw materials with the rolling pressing technology. On the basis of the obtained results of the physicochemical properties of the ceramic raw materials, some of them were selected to prepare the ceramic body compositions. Further research and development works made it possible to determine the final composition of the ceramic body, enabling production of the large-format tiles in rolling pressing technology, meeting the requirements of the BIa Group in accordance with the PN-EN 14411 standard. The final result of the conducted works were 12 new collections of glazed ceramic gres porcellanato tiles, offered in various colours, surface finishing and formats with a maximum length of 180 cm

Słowa kluczowe (EN): Large-format ceramic tiles, Glazed gres porcellanato, Rolling pressing technology, Continua+

powrót…