Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 71, Nr: 1, 2019
  • Str. 71-78

do pobrania: artykuł (PL)

Opracowanie nowej gamy płytek o wysokiej odporności na ścieranie z wykorzystaniem innowacyjnego systemu barwienia masy

Poddębniak A.

Streszczenie (PL)

Produkcja nieszkliwionych płytek ceramicznych typu gres porcellanato w technologii podwójnego zasypu z wykorzystaniem innowacyjnego systemu barwienia granulatów na sucho Freestile, współpracującego z wózkiem zasypowym Divario z nadstawkami Dualtech lub Marbletech, stanowi obecnie jedno z najbardziej zaawansowanych technologicznie wyzwań.

Ceramika Paradyż Sp. z o.o. zakupiła te urządzenia od włoskiej firmy LB, a cała inwestycja została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dzięki wyżej wymienionym urządzeniom w Zakładzie Produkcyjnym Tomaszów 1, opracowano dwie nowe kolekcje płytek ceramicznych: seria Naturstone oraz seria Rockstone. System barwienia Freestile oraz wózek zasypowy Divario są elementami wspólnymi, stosowanymi do wyprodukowania obu tych kolekcji, natomiast o ostatecznej grafice płytek decyduje pracująca na wózku nadstawka odpowiadająca za wierzchnią warstwę płytki (tzw. drugi zasyp). Nadstawka Dualtech pozwala uzyskać rozmyte (bezkształtne) efekty graficzne typu „chmurki”. Przy jej pomocy odbywa się produkcja płytek z serii Naturstone. Natomiast nadstawka Marbletech daje możliwość otrzymania liniowych efektów graficznych typu „fale” i z jej udziałem produkowane są płytki z serii Rockstone. Na etapie projektowania obu kolekcji kierowano się - poza uzyskaniem nieprzeciętnych walorów estetycznych - wysoką odpornością na ścieralność wgłębną. Przyjęta w Polsce Europejska Norma PN-EN ISO 10545-6 „Płytki ceramiczne. Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych” określa, że płytki z grupy BIa w przedmiotowym badaniu nie mogą osiągnąć wyniku przekraczającego 175 mm3. Celem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych było uzyskanie płytek charakteryzujących się odpornością na ścieranie wyraźnie poniżej granicy stawianej przez normę.

Słowa kluczowe (PL): płytka nieszkliwiona, gres porcellanato, technologia podwójnego zasypu, barwienie mas na sucho, ścieralność wgłębna

Development of a new series of high abrasion resistant tiles with the use of an innovative body colouring system

Streszczenie (EN)

Production of unglazed ceramic gres porcellanato tiles in double charge technology, using the innovative body dry colouring system Freestile, cooperating with the Divario feeding charger with Dualtech or Marbletech kit, is currently one of the most technologically advanced challenges.

Ceramika Paradyż Sp. z o.o. purchased these devices from Italian company LB, and the entire investment was co-financed from the European Regional Development Fund under the Regional Operational Program of the Łódź Region for the years 2014-2020. Thanks to the above-mentioned devices in the Tomaszow 1 Production Plant, the new collections of ceramic tiles were developed: the Naturstone and the Rockstone series. The dry colouring Freestile system and the Divario feeding charger are the common elements used to produce both collections, whereas the final graphic of the tiles is determined by the kit connected with the charger, which is responsible for the top layer of the tile (the so-called second charge). The Dualtech kit enables to obtain fuzzy (shapeless) graphic effects of the “cloud” type. With its help, the production of tiles from Naturstone series takes place. On the other hand, the Marbletech kit gives the possibility to obtain linear ”wave-like” effects, and with that kit being involved into the process, tiles from Rockstone series are produced. At the design stage of both collections, apart from obtaining outstanding aesthetic effects, high resistance to deep abrasion was also taken into consideration. The European Standard PN-EN ISO 10545-6 „Ceramic tiles. Determination of resistance to deep abrasion for unglazed tiles” specifies that the tiles from BIa Group in this study cannot achieve a result exceeding 175 mm3. The aim of the conducted research and development works was to obtain highly resistant tiles characterized by deep abrasion resistance significantly below the standard requirements.

Słowa kluczowe (EN): Unglazed tile, gres porcellanato, Double charge technology, Body dry colouring, Deep abrasion

powrót…