Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 71, Nr: 1, 2019
  • Str. 17-24

do pobrania: artykuł (PL)

Właściwości strukturalne, optyczne i elektryczne TiO2 modyfikowanego Fe2O3

Karoń I., Radecka M.

Streszczenie (PL)

Celem pracy było określenie własności strukturalnych, elektrycznych i optycznych TiO2 modyfikowanego Fe2O3. Materiały TiO2-Fe2O3 syntezowano metodą zol-żel w zakresie (0-2)% mol. Fe2O3. Badania dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego XRD wskazują, że niedomieszkowany TiO2 oraz materiały o zawartości do 0,25% mol. Fe2O3 krystalizują w strukturze rutylu. Przewodnictwo elektryczne mierzono w funkcji składu oraz temperatury (425-700 °C). Położenie i kształt krawędzi absorpcji podstawowej zależy od koncentracji domieszki. Własności strukturalne i elektryczne materiałów potwierdzają zakres tworzenia roztworów stałych.

Słowa kluczowe (PL): TiO2, Fe2O3, roztwór stały, pasmo wzbronione, przewodnictwo elektryczne

Structural, optical and electrical properties of TiO2 modified with Fe2O3

Streszczenie (EN)

The aim of this work was to determine the structural, electrical and optical properties of the TiO2 modified with Fe2O3. Fe2O3-TiO2 materials were synthetized by the sol-gel method in the range 0-2 mol% Fe2O3. XRD X-ray diffraction studies indicate that undoped TiO2 and materials with a content of up to 0.25 mol% Fe2O3 crystallize in the rutile structure. Electrical conductivity was measured as a function of composition and temperature (425-700 °C). The location and shape of the primary absorption edge depends on the concentration of the admixture. Structural and electrical properties of materials confirm the range of solid solution formation.

Słowa kluczowe (EN): TiO2, Fe2O3, Solid solution, Band gap, Electrical conductivity

powrót…