Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 70, Nr: 4, 2018
  • Str. 345-355

do pobrania: artykuł (PL)

Oddziaływanie stopu szkła na materiały ceramiczne w trakcie topienia zestawu szklarskiego

Środa M., Nocuń M., Leśniak D.

Streszczenie (PL)

W pracy podjęto temat wpływu materiału tygla na proces topienia zestawu szklarskiego i jakość uzyskiwanego szkła. Badaniu poddano szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe, którego wytop przeprowadzono w trzech różnych tyglach: szamotowym, alundowym i ceramicznym. Korzystając ze skaningowego mikroskopu elektronowego, przeprowadzono analizę porównawczą warstwy kontaktowej pomiędzy ścianką tygla i stopu szkła, określając jej szerokość. Badania spektrofotometryczne wykorzystano do wyznaczenia transmitancji otrzymanych szkieł, jako wskaźnika zanieczyszczeń wprowadzonych przez materiał tygla.

Słowa kluczowe (PL): topienie szkła, materiały ogniotrwałe, korozja, szamot, alund

Influence of glass melt on ceramic materials in the process of glass batch melting

Streszczenie (EN)

The paper deals with the influence of the crucible material on the process of the glass batch melting and the quality of the glass obtained. The study involved soda-lime-silicate glass, which was melted in three different crucibles: chamotte, alundum and ceramic. Using a scanning electron microscope, a comparative analysis of the contact layer between the wall of the crucible and the glass melt was carried out, determining its width. Spectrophotometric studies were used to determine transmittance of the obtained glasses as an indicator of impurities introduced by the crucible material.

Słowa kluczowe (EN): Glass melting, Refractories, Corrosion, Chamotte, Alundum

powrót…