Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 70, Nr: 4, 2018
  • Str. 313-324

do pobrania: artykuł (PL)

Recykling złomu krzemionkowych materiałów ogniotrwałych jako źródło surowca do wytwarzania ceramiki budowlanej

Kusiorowski R.

Streszczenie (PL)

Rosnące ilości odpadów przemysłowych – w tym złomów materiałów ogniotrwałych – oraz jednoczesny spadek miejsc do ich składowania stanowią jeden z istotnych problemów i wyzwań dla społeczeństwa oraz idei zrównoważonego rozwoju. Jedną z metod rozwiązania tego problemu może być recykling materiałów ogniotrwałych wycofanych z eksploatacji z wykorzystaniem w kierunku wytwarzania ceramiki budowlanej.

W pracy przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem złomu krzemionkowego materiału ogniotrwałego w roli dodatku do masy ceramicznej, stosowanej w produkcji ceramicznych wyrobów klinkierowych. W badaniach zastosowano dwa złomy krzemionkowe różniące się uziarnieniem. Dokonano charakterystyki fizykochemicznej odpadów i określono wpływ ich zastosowania na właściwości klinkierowych tworzyw ceramicznych. Przygotowano plastyczne masy ceramiczne zawierające 30% mas. złomu, z których formowano wymagane próbki do badań. Po wypaleniu w zakresie temperatury 1100-1200 °C badano skurczliwość liniową, nasiąkliwość wodną, porowatość otwartą, gęstość pozorną i wytrzymałość na ściskanie uzyskanych tworzyw.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że złom krzemionkowych materiałów ogniotrwałych może być z powodzeniem uznany za surowiec wtórny przydatny do produkcji wyrobów ceramicznych klinkierowych.

Słowa kluczowe (PL): złom materiałów ogniotrwałych, wyroby krzemionkowe, recykling, wyrób klinkierowy

Recycling of scrap silica refractories as a source of raw material for the production of building ceramics

Streszczenie (EN)

Increasing amounts of industrial waste - including also scrap of refractory materials - and a simultaneous decrease in storage sites are one of the significant problems and challenges for society and the idea of sustainable development. One of the methods to solve this problem may be the recycling of refractory materials which have been withdrawn from use, in the direction of production of building ceramics.

The paper presents the results of research using scrap of silica refractories as an addition to the ceramic mass used in the production of ceramic clinker products. Two scraps differing in grains size were used in the research. They were physicochemically characterized and the effect of their application on the properties of clinker ceramic materials was determined. Plastic ceramic masses containing 30% by weight of silica refractory scrap were prepared. After firing in the temperature range 1100-1200 °C, the linear shrinkage, water absorption, open porosity, apparent density and compressive strength of the obtained materials were investigated.

The results of the tests carried out indicate that scrap of silica refractories can be considered as a valuable secondary raw material for the production of ceramic clinker products.

Słowa kluczowe (EN): Scrap of refractory materials, Silica refractories, Recycling, Clinker ceramics

powrót…