Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 70, Nr: 3, 2018
  • Str. 257-266

do pobrania: artykuł (PL)

Zastosowanie mieszaniny popiołu i żużla powstającej podczas spalania węgla kamiennego w produkcji cementu

Tkaczewska E.

Streszczenie (PL)

W pracy przeanalizowano możliwości wykorzystania w produkcji cementu mieszanki popiołowo-żużlowej ze spalania węgla kamiennego w elektrowni. Przetestowano następujące próbki: oryginalną mieszaninę popiołu i żużla (AS) i jej dwie frakcje o wielkości ziarna 0-15 μm (AS_0-15) i 15-30 μm (AS_15-30). Określono właściwości fizyczne i chemiczne oraz właściwości pucolanowe odpadów popiołowo-żużlowych. Doświadczenia doprowadziły do następujących wniosków: mieszaniny popiołu i żużla zmniejszają szybkość wydzielania ciepła podczas hydratacji i wydłużają początkowy czas wiązania past cementowych. Mieszany cement z frakcjonowanymi próbkami popiołu i żużla wytworzył zaprawę o lepszych właściwościach mechanicznych (wyższa wytrzymałość na ściskanie) niż z oryginalnym popiołem i żużlem. Włączenie 20% wagowych próbki AS_0-15 daje mieszany cement o klasie wytrzymałości 42,5R zgodnie z PN-EN 197-1. Zastosowanie mieszaniny popiołu i żużla w produkcji cementu wymaga dalszych badań.

Słowa kluczowe (PL): mieszanina popiołów lotnych, produkcja cementu, standardowa konsystencja, czas wstępnego wiązania, wytrzymałość na ściskanie

Application of ash-and-slag mixture formed during bituminous coal combustion in cement production

Streszczenie (EN)

The possibilities of use of an ash-and-slag mixture from bituminous coal combustion in electric power plant in cement production is analysed in the paper. The following samples were tested: the original ash-and-slag mixture (AS) and its two grain-size fractions of 0-15 µm (AS_0-15) and 15-30 µm (AS_15-30). The physical and chemical properties and pozzolanic properties of ash-and-slag wastes were determined. The experiments resulted with the following conclusions: the ash-and-slag mixtures reduce the rate of heat evolution during hydration and increase initial setting time of cement pastes. The blended cement with fractioned ash-and-slag samples produced mortar with better mechanical properties (higher compressive strength) than that with original ash-and-slag. The incorporation of 20 wt% of AS_0-15 sample gives blended cement of strength class 42.5R according to PN-EN 197-1. The application of ash-and-slag mixture in cement production required further investigations.

Słowa kluczowe (EN): Fly ash-and-slag mixture, Cement production, Standard consistency, Initial setting time, Compressive strength

powrót…