Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 70, Nr: 2, 2018
  • Str. 186-193

do pobrania: artykuł (EN)

Rola Jingdezhen w dziedzictwie kultury ceramicznej oraz innowacjach naukowych i technologicznych Chin

Yu X.

Streszczenie (PL)

Porcelana jest podstawą i rdzeniem Jingdezhen. Od X w. Chiny rozpowszechniły umiejętności w zakresie produkcji porcelany i cywilizację przemysłową w Korei, Japonii i Europie. Dla mieszkańców Zachodu Jingdezhen staje się ważnym oknem zrozumienia i uczenia się chińskiej kultury i jest jednym z miast przemysłowych z najwcześniejszymi zalążkami kapitalizmu w Chinach.

Artykuł przedstawia rozwój i wpływ reformy nowoczesnego przemysłu porcelanowego w Jingdezhen na przemysł ceramiczny w latach 1930-90 w kontekście prosperity europejskiej ceramiki i upadku przemysłu porcelany Jingdezhen. Po powstaniu Chińskiej Republiki Ludowej wspierane przez rząd przedsiębiorstwa państwowe zakończyły mechanizację produkcji ceramiki i własne innowacje technologiczne w Jingdezhen i zbudowały system przemysłu ceramicznego. Sukces nowoczesnej produkcji porcelany i postęp technologiczny wpłynął na przemysł ceramiczny w Chinach. Jednak wraz z likwidacją "Dziesięciu Kluczowych Fabryk Porcelany" w ramach planowanego systemu, instytucja taka jak Jingdezhen Ceramic Institute stała się główną siłą postępu technologicznego w chińskim przemyśle ceramicznym. Część efektów projektów badawczych prowadzonych przez nauczycieli Jingdezhen Ceramic Institute zastąpiła zagraniczne produkty i przyczyniła się do rozwoju chińskiego przemysłu ceramicznego.

Wraz z utworzeniem państwowych "Dziesięciu Kluczowych Fabryk Porcelany" na szczęście zachowała się tradycyjna porcelana z rękodziełem. Poza ustanowieniem spadkobierców kultury niematerialnej na poziomie krajowym podjęto inne działania w celu ratowania tradycyjnych umiejętności. Ponadto nauczyciele JCI odgrywają aktywną rolę w tworzeniu sztuki ceramicznej, aby coraz więcej artystów zaczęło zwracać uwagę na i dziedziczyć tradycyjne rzemiosło. Pojawienie się dzieł ceramicznych "Jingdezhen Drifters and Returnees" w Jingdezhen łamie wzór współczesnych materiałów artystycznych. Była to wspaniała promocja rozwoju współczesnej sztuki ceramicznej w Jingdezhen. Fabryka Porcelany Pradawnej przebudowała istniejące piece starożytne, pozostawiając i rejestrując tradycyjne techniki wypalania Jingdezhen, aby odnowić niektóre naśladowane starożytne wyroby porcelanowe. Renowacja dziedzictwa przemysłowego porcelany Jingdezhen daje mu nowoczesne funkcje wymiany kulturalnej i rozrywki.

Słowa kluczowe (PL): badania Jingdezhen, dziedzictwo kultury ceramicznej, technologia ceramiczna i innowacje

The roles of Jingdezhen in the Ceramic Culture Heritage and Scientific and Technological Innovation of China

Streszczenie (EN)

Porcelain is the foundation and core of Jingdezhen. Since AD 10th century, China has spread porcelain making skills and industrial civilization to Korea, Japan, and Europe. For westerners, Jingdezhen becomes an important window of understanding and learning Chinese culture and is one of industrial cities with the earliest seeds of capitalism in China.

This paper introduces the development and influence of the reform of the modern porcelain industry in Jingdezhen on the ceramic industry in 1930s to 1990s under the background of the prosperity of European ceramics and the decline of Jingdezhen porcelain industry. After the founding of the People’s Republic of China, the government supported state-owned enterprises completed the mechanization of ceramic production and their own technological innovation in Jingdezhen and built a ceramic industrial system. Its successful modern porcelain manufacturing innovation and technological progress affected on the ceramic industry of China. However, with the “Ten Key Porcelain Factories” under the planned system were closed down, the institution such as Jingdezhen Ceramic Institute became the main force of technological advancement in China's ceramic industry. Some of the transformation of the research projects by the teachers of Jingdezhen Ceramic Institute replaced foreign products and promoted the development of China's ceramic industry.

With the formation of the state-owned “Ten Key Porcelain Factories”, fortunately traditional handicraft porcelain was preserved. Besides the establishment of national-level intangible cultural inheritors, other measures have been taken to rescue recording traditional skills. In addition, the teachers of JCI play an active role in ceramic art creation so that more and more artists are beginning to pay attention to and inherit the traditional craftsmanship. The appearing of the “Jingdezhen Drifters and Returnees” ceramic art works in Jingdezhen breaks the pattern of contemporary art materials. They greatly promoted the development of contemporary ceramic art in Jingdezhen. The Ancient Kiln Porcelain Factory rebuilt the existed ancient kilns, remaining and recording the Jingdezhen traditional firing techniques so as to re-fire some imitated ancient porcelain wares. Renovation of Jingdezhen porcelain industry heritage gives it the modern cultural exchange display and leisure functions.

Słowa kluczowe (EN): Jingdezhen research, Ceramic culture heritage, Ceramic technology and innovation

powrót…