Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 70, Nr: 1, 2018
  • Str. 65-85

do pobrania: artykuł (PL)

Przegląd materiałów stosowanych w protetyce ucha środkowego

Ziąbka M.

Streszczenie (PL)

Konieczność zastąpienia lub rekonstrukcji chorych kosteczek słuchowych doprowadziła do rozwoju technik chirurgicznych umożliwiających implantowanie innowacyjnych protez. Nowe możliwości konstrukcyjno-materiałowe pozwoliły na projektowanie i otrzymywanie protez nie tylko w różnych rozmiarach i kształtach, ale także zróżnicowanych pod względem zastosowanych materiałów. W dzisiejszych czasach powszechnie wiadomo, że odpowiednio zaprojektowany materiał może wywoływać różną odpowiedź pooperacyjną. Modyfikacja składu chemicznego stwarza możliwości zmiany parametrów mechanicznych i funkcji protez. W przypadku znacznego uszkodzenia naturalnego połączenia łańcucha kosteczek słuchowych wskazana jest implantacja protez wykonanych z materiałów alloplastycznych, np. metali, ceramiki, tworzyw sztucznych lub kompozytów. Jednakże wszystkie materiały przeznaczone dla protetyki ucha środkowego powinny spełniać szereg wymagań. W niniejszym artykule opisano materiały stosowane w chirurgii ucha środkowego.

Słowa kluczowe (PL): ucho środkowe, rekonstrukcja łańcucha kosteczek słuchowych, materiał

A review of materials used in middle ear prosthetics

Streszczenie (EN)

The need to replace or reconstruct ossicles has led to the development of surgical techniques enabling innovative prosthesis implantation. New structural and material possibilities have influenced the design and preparation of prostheses, making it vary in size, shape and the applied material. Nowadays, it is common knowledge that a properly designed material may cause a different, more advantageous postoperative answer. Modifying the chemical composition makes changes to the parameters and functions of mechanical prostheses. In the case of enormous damage to the natural ossicular chain, it is advisable to administer the prostheses made of alloplastic materials, e.g. metal, ceramics, artificial plastics or composites. However, all the materials applied as implants must meet strict requirements. This review describes materials used in middle ear surgery.

Słowa kluczowe (EN): Middle ear, Ossicular chain reconstruction, Material

powrót…