Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 70, Nr: 1, 2018
  • Str. 29-35

do pobrania: artykuł (PL)

Właściwości ceramiki BiFeO3 domieszkowanej dysprozem

Dzik J., Pikula T. , Wodecka-Duś B., Feliksik K., Szalbot D., Szpara S.

Streszczenie (PL)

Przedmiotem niniejszej pracy było otrzymanie i zbadanie podstawowych właściwości ceramiki Bi1-xAxFeO3 (A = Dy, dla x = 0, 0,03, 0,05, 0,07 i 0,1). Materiały otrzymano metodą reakcji w fazie stałej ze stechiometrycznych mieszanin tlenku bizmutu Bi2O3, tlenku żelaza Fe2O3 i tlenku dysprozu Dy2O3, stosując metodę spiekania bezciśnieniowego w atmosferze powietrza. Przеprоwаdzоnо bаdаniа struktury krystаlicznеj, mikrostruktury oraz właściwości magnetycznych otrzymanych materiałów.

Słowa kluczowe (PL): BiFeO3, domieszkowanie, ceramika

Properties of Dy-doped BiFeO3 ceramics

Streszczenie (EN)

In the present research Bi1-xAxFeO3 (A = Dy, for x = 0, 0.03, 0.05, 0.07 and 0.1) ceramics was synthesized by the standard solid-state reaction method from the mixture of oxides. Ceramic powder obtained from the simple oxides Bi2O3, Fe2O3 and Dy2O3 using classical technology. The crystallographic structure, microstructure and magnetic properties of the obtained ceramic materials were studied.

Słowa kluczowe (EN): BiFeO3, Ceramics, Dy3+ doping

powrót…