Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 69, Nr: 4, 2017
  • Str. 370-373

do pobrania: artykuł (PL)

Właściwości dielektryczne materiałów ceramicznych otrzymanych na bazie TiO2

Bąk W., Dulian P., Garbarz-Glos B., Żukowski W., Kajtoch C.

Streszczenie (PL)

Domieszkowane jonami donorowymi (Nb5+, V5+) i akceptorowymi (In3+) próbki TiO2 (rutyl) otrzymano konwencjonalną metodą reakcji w stanie stałym. Strukturę badanych próbek scharakteryzowano przy pomocy analizy XRD. Właściwości dielektryczne próbek zbadano w zakresie temperatur od -100 °C do 200 °C przy pomocy szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej w zakresie częstotliwości pola elektrycznego od 0,1 Hz do 10 MHz. Analiza zależności temperaturowych przenikalności dielektrycznej, przewodnictwa i modułu elektrycznego dostarczyła nowych informacji na temat właściwości fizycznych badanych materiałów ceramicznych.

Słowa kluczowe (PL): tlenek tytanu, domieszkowanie, właściwości dielektryczne

Dielectric properties of ceramic materials obtained on the basis of TiO2

Streszczenie (EN)

Doped with donor (Nb5+, V5+) and acceptor (In3+) ions TiO2 (rutile) was obtained by the conventional solid state reaction method. The structure of the investigated samples was characterised by X-ray diffraction (XRD). The dielectric properties of the samples at the temperature ranging from -100 °C to 200 °C was studied by means of the broadband dielectric spectroscopy method at the frequency ranging from 0,1 Hz to 10 MHz. An analysis of the temperature dependences of dielectric permittivity, electric modulus and conductivity provided new details about the physical properties of the ceramic samples.

Słowa kluczowe (EN): Titanium oxide, Doping, Dielectric properties

powrót…