Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 69, Nr: 3, 2017
  • Str. 252-257

do pobrania: artykuł (PL)

Trójwymiarowa rekonstrukcja mikrostruktury polikrystalicznego tlenku glinu metodą teselacji Laguerre’a

Grabowski G.

Streszczenie (PL)

Trójwymiarowa mikrostruktura polikrystalicznego tlenku glinu została zrekonstruowana w oparciu o wyniki mikroskopowej analizy rzeczywistej mikrostruktury α-Al2O3 z wykorzystaniem teselacji Laguerre’a. Na podstawie obrazów SEM spieków, obliczono wartości średnic zastępczych ziaren i wartości współczynnika kształtu. Ustalone parametry mikrostruktury wykorzystano w teselacji Laguerre’a. Dodatkowo wprowadzono warunek periodyczności dla generowanych domen. Uzyskano w ten sposób trójwymiarowe periodyczne modele o wymiarach od 5 μm × 5 μm × 5 μm (zawierające 61 ziaren) do 30 μm × 30 μm × 30 μm (zawierające 13220 ziaren). W przypadku uzyskanych modeli syntetycznych mikrostruktur wyznaczono wartości średnic zastępczych i współczynnika kształtu. Porównanie rozkładów tych parametrów z wartościami ustalonymi na podstawie mikroskopowej analizy mikrostruktury wykazało dobrą zgodność pomiędzy wartościami modelowymi, a zmierzonymi dla polikrystalicznego Al2O3. Dla syntetycznych mikrostruktur ustalono ponadto wartości kątów dwuściennych, które również wykazały dobrą zgodność z danymi literaturowymi. Zaprezentowane modele będą stanowić podstawę do dalszych prac związanych z analizą właściwości termomechanicznych ceramicznych materiałów polikrystalicznych.

Słowa kluczowe (PL): teselacja Laguerre’a, mikrostructura, Al2O3, rekonstrukcja trójwymiarowa mikrostruktury

3D-reconstruction of polycrystalline aluminium oxide microstructure by the Laguerre tessellation

Streszczenie (EN)

3-D microstructure of polycrystalline aluminium microstructure has been reconstructed on the basis of microscopic analysis results of actual α-Al2O3 microstructure by using Laguerre tessellation. SEM images of sintered bodies were used to calculate values of equivalent grain diameters and shape coefficient which then the Laguerre tessellation utilised for the 3D-reconstruction. The condition of periodicity has been additionally introduced for the generated domains. 3D periodical models of sizes ranging from 5 μm × 5 μm × 5 μm (61 grains content) to 30 μm × 30 μm × 30 μm (13220 grains content) were obtained in this way. Values of equivalent grain diameters and shape coefficients were determined for the synthetic microstructures. A comparison between distributions of the latter parameters and the analogous distributions originated from the polycrystalline Al2O3 SEM image analysis showed good compatibility. Dihedral angles of the synthetic microstructures also showed good compatibility with the literature reported data. The presented models will constitute the basis of further works on analysis of thermomechanical properties of polycrystalline materials.

Słowa kluczowe (EN): Laguerre tessellation, Microstructure, Al2O3, 3D-reconstruction of microstructure

powrót…