Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 69, Nr: 2, 2017
  • Str. 120-124

do pobrania: artykuł (PL)

Wpływ modyfikacji bizmutem na krystalizację szkieł chalkogenidkowych

Szlęzak J., Shpotyuk Y., Boussard-Pledel C., Cebulski J., Bureau B., Golovchak R.

Streszczenie (PL)

Amorficzne półprzewodniki (szkła chalkogenidkowe – ChG) na bazie Te i Se są znane ze względu na ich liczne zastosowania w elektronice oraz fotonice bliskiej i średniej podczerwieni. Relatywnie wysoka masa atomowa chalkogenów (w porównaniu z tlenem) sprzyja poszerzeniu okna transmisji do 20-25 μm, co stwarza możliwości wykorzystania ich w różnych zastosowaniach w podczerwieni. Innymi kierunkami rozwoju w dziedzinie szkieł chalkogenidkowych są aplikacje termoelektryczne, optyczne nośniki pamięci i fotowoltaika. W celu uefektywnienia funkcjonalności szkieł ChG stosuje się szereg pierwiastków, włączając Bi i/lub Ga, które są postrzegane jako modyfikatory sprzyjające lokalnej krystalizacji matrycy amorficznej, inicjowanej czynnikami zewnętrznymi, tj. podwyższoną temperaturą, ciśnieniem, promieniowaniem wysokoenergetycznym. Praca dotyczy efektów krystalizacji w szkłach z układu BixGa5(Ge0,2Se0,8)(45-x)/2(Ge0,2Te0,8)(45-x)/2. Przy pomocy metod SEM-EDX i XRD zbadano właściwości strukturalne próbek świeżo otrzymanych oraz wyżarzonych w różnych temperaturach w celu stymulacji częściowej dewitryfikacji badanych szkieł.

Słowa kluczowe (PL): szkło chalkogenidkowe, krystalizacja, XRD, SEM-EDX

Effect of bismuth modification on crystallization of chalcogenide glasses

Streszczenie (EN)

Se and Te based vitreous semiconductors (chalcogenide glasses - ChG) are well known materials widely used in near-IR and mid-IR photonics and electronics. The relatively high atomic mass of chalcogen atoms (comparing with oxygen) favors the broadening of transmission window up to 20-25 μm, allowing the usage of them for different applications in the IR. Other directions of ChG applications are in the fields of thermoelectricity, optical memory and photovoltaics. In order to improve the functionality of these glasses, a variety of elements, including Bi or/and Ga, are perceived as modifiers supporting local crystallization of amorphous matrix, which is initiated by external conditions such as elevated temperature, pressure, and high-energy irradiation. This work pertains crystallization effects in BixGa5(Ge0.2Se0.8)(45-x)/2(Ge0.2Te0.8)(45-x)/2 glass compositions, employing methods like SEM-EDX and XRD. As-prepared samples were annealed at different temperatures in order to stimulate partial devitrification of the studied glasses.

Słowa kluczowe (EN): Chalcogenide glass, Crystallization, XRD, SEM-EDX

powrót…