Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 68, Nr: 2, 2016
  • Str. 150-155

do pobrania: artykuł (PL)

Ozonidy oligomeryczne – synteza, własności, oddziaływanie biologiczne na wybrane grzyby chorobotwórcze

Nocuń M., Niedźwiedzki J., Krzyściak P., Niedźwiedzka E.

Streszczenie (PL)

Ozon jest gazem o wysokiej aktywności chemicznej i silnych właściwościach utleniających. Właściwości utleniające ozonu wykorzystywane są do niszczenia mikroorganizmów chorobotwórczych m.in. bakterii, grzybów i wirusów. Stosowanie ozonu w formie gazowej do celów terapeutycznych jest jednak uciążliwe i nie zawsze możliwe. Właściwości biobójcze wykazują również niektóre oleje roślinne poddane działaniu ozonu przez określony czas. W artykule opisano proces syntezy biologicznie aktywnych związków polimerycznych (ozonidów). Syntezę prowadzono w oparciu o olej z oliwek. Stosując spektroskopię w podczerwieni, analizowano zmiany strukturalne zachodzące pod wpływem oddziaływania ozonu na olej. Obserwowane zmiany dotyczą głównie tworzenia się tlenowych związków o budowie pierścieniowej, które następnie przechodzą w formy liniowe. Zmiany lepkości w funkcji czasu ozonowania świadczą o tworzeniu się struktur rozgałęzionych i przechodzeniu oleju w formę polimeryczną. Pod wpływem ozonu następuje także utlenianie grup chromoforowych zawartych w oleju barwników. Wysoką aktywność ozonu w stosunku do związków barwnych zawartych w oleju potwierdzają wyniki spektroskopii UV-VIS. Wyniki badań bioaktywności syntetyzowanych ozonidów oligomerycznych na wybranych szczepach grzybów chorobotwórczych potwierdziły silne działanie przeciwgrzybicze tych związków.

Słowa kluczowe (PL): ozon, ozonidy, aktywność biologiczna, grzyby chorobotwórcze

Oligomeric ozonidy - synthesis, properties and biological impacts on selected pathogenic fungi

Streszczenie (EN)

Ozone is a gas with high chemical activity and strong oxidizing properties. Oxidizing properties of ozone are used to destroy pathogenic micro-organisms, including bacteria, fungi and viruses. However, the use of ozone in the gaseous form for therapeutic purposes is cumbersome and not always possible. Biocidal properties exhibit also some vegetable oils treated with ozone for a specific time. The article describes the procedure for the synthesis of biologically active polymeric compounds (ozonides). The synthesis was based on olive oil. Using infrared spectroscopy, structural changes under the influence of ozone on the oil were analyzed. The observed changes relate mainly to the formation of oxygenated compounds building a ring, which then go into linear forms. Changes in viscosity as a function of ozonization time indicate the formation of branched structures, and passing the polymeric forms in the oil. Under the influence of ozone the chromophore dyes contained in the oil are oxidised. The high activity of ozone in relation to coloured compounds contained in the oil was confirmed by UV-VIS spectroscopy. Studies results of the bioactivity of the synthesized oligomeric ozonides on selected pathogenic fungi confirmed the strong antifungal activity of these compounds.

Słowa kluczowe (EN): Ozone, Ozonides, Biological activity, Pathogenic fungi

powrót…