Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 67, Nr: 1, 2015
  • Str. 95-100

do pobrania: artykuł (PL)

Zaawansowane technologie i nowoczesne wyroby ceramiki budowlanej

Jaroszewicz M., Klimm J.

Streszczenie (PL)

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat cegły ceramiczne, ceramiczne pustaki, czasami zwane też ceramicznymi elementami murowymi, przeszły ewolucję technologiczną w tempie i skali dotychczas niewyobrażalnym. Bez przesady można stwierdzić, że od lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia aż po dzień dzisiejszy innowacyjność w zakresie technologii produkcji ściennych wyrobów ceramicznych, a także technik wznoszenia z nich ścian jest znacznie większa niż cały wcześniejszy dorobek w tej dziedzinie, sięgający w Polsce 800 lat, a na świecie znacznie dłużej. Warto w tym miejscu podkreślić również, że tempo wspomnianego rozwoju nabiera przyspieszenia, co jest szczególnie widoczne w ostatnim dziesięcioleciu.

Współczesna cegła produkowana na skalę przemysłową jest wynikiem szeregu precyzyjnie zaprojektowanych i perfekcyjnie wykonanych procesów technologicznych - poczynając od nowoczesnych technik wydobycia surowca, poprzez proces budowania hałdy, od której kompozycji zależy jakość produktu, a skończywszy na całkowicie zautomatyzowanym i skomputeryzowanym procesie produkcji. Cegły nowej generacji wytwarzane są niezmiennie z naturalnych surowców, ale dodatkowo ze szczególną dbałością o oszczędność energii i ochronę środowiska.

Wśród nowoczesnych wyrobów ceramiki budowlanej na szczególną uwagę zasługują pustaki ceramiczne o bardzo dobrych parametrach izolacyjności termicznej, pozwalające na wybudowanie domu energooszczędnego w technologii ściany jednowarstwowej, czyli bez dodatkowego ocieplenia. Głównymi zaletami tej technologii są: trwałość i zdrowy, przyjazny człowiekowi mikroklimat zamieszkania. Współczesne cegły są coraz większe, ich konstrukcja staje się bardziej finezyjna, co pozwala na utrzymanie stosunkowo niedużej masy pustaków o dość dużych wymiarach. Co ważne współczesne cegły charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ściskanie, gdyż produkowane są w klasach 10 i 15. Są mocne, trwałe i wytrzymałe. Ich niektóre odmiany można stosować nawet w obszarach aktywnych sejsmicznie, których w Europie jest bardzo wiele. Idea nowoczesnego pustaka termicznego dotyczy nie tylko budowy wewnętrznej, liczby rzędów drążeń, ich kształtu, lecz także stopnia poryzacji materiału ceramicznego oraz techniki poryzacji i wypału. Ostatnio proponowane są także produkty ceramiczne wypełniane naturalnym materiałem izolacyjnym takim jak wełna mineralna lub perlit. Obok termicznych na uwagę zasługują również nowoczesne pustaki akustyczne zapewniające doskonałą izolacyjność od dźwięków powietrznych. Są to duże, optymalnie ciężkie pustaki typu AKU. Co warte szczególnego podkreślenia - jedna z odmian takiego pustaka akustycznego spełnia także wymagania termiczne czyli pełni absolutnie unikatową, podwójną rolę w budynku. Nowoczesne wyroby ceramiki budowlanej dają olbrzymie możliwości swobody projektowania, efektywnego i solidnego budowania, a także komfortowego i zdrowego zamieszkania, z których chętnie korzystają architekci, wykonawcy i użytkownicy.

Słowa kluczowe (PL): ceramika budowlana, cegła, architektura ceglana, technologia produkcji ceramiki, pustaki ceramiczne

Advanced technologies and modern building ceramic products

Streszczenie (EN)

During past few decades, ceramic bricks passed technological evolution in speed and scale previously unimaginable. Without exaggeration we can say that since the sixties of the last century until present day, innovation in production technology of ceramic bricks and masonry techniques is much greater than all previous achievements in this field, reaching 800 years in Poland and much longer in the world. It should be emphasized also, that this development nowadays becomes faster, which is particularly visible in the last decade.

Modern brick produced on industrial scale is a result of technological processes carefully designed and perfectly executed, starting from modern raw material extraction through the heap building process and ending in the fully automated and computerized manufacturing process. New generation bricks are invariably produced from natural raw materials but also with attention to energy saving and environmental protection.

Among modern building ceramic products, ceramic bricks with high thermal insulation performance, that are dedicated to energy-efficient housing in single layer wall technology with no need of additional thermal insulation, deserve special attention. Durability and healthy microclimate inside buildings are main advantages of this technology. Modern bricks are getting bigger; their structure becomes more sophisticated which allows keeping a relatively small mass, and, what is very important, the bricks can be still produced in high compressive strength in classes 10 and 15. They are strong, durable and robust.  Some of their types can be used in seismically active areas. The idea of modern thermal brick concerns not only the internal structure, number of voids or their shape, but also the level of porosity and firing techniques. Recently introduced ceramic products are also filled with natural insulating materials such as mineral wool or perlite. Beyond the thermal bricks, modern bricks of superior airborne sound insulation deserve also to attention. These are optimally large, heavy bricks of the AKU type. What is worth of special emphasis - one variant of such acoustic brick also meets the thermal requirements and plays absolutely a unique, dual role in constructions. The modern building ceramics products offer great opportunities for design freedom, efficient and robust buildings as well as comfortable and healthy living conditions. They are willingly used by architects, contractors and end users.

Słowa kluczowe (EN): Building ceramics, Brick, Brick architecture, Production technology, Clay blocks

powrót…