Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 67, Nr: 1, 2015
  • Str. 15-20

do pobrania: artykuł (EN)

Synteza i charakterystyka MNd2W2O10 (M = Ni, Cu, Co, Zn) jako nowych pigmentów ceramicznych

Machalíková V., Bělina P., Šulcová P.

Streszczenie (PL)

Zsyntezowano nowe związki oparte na wolframianie jako przyjazne dla środowiska nieorganiczne pigmenty przeznaczone do szkliw ceramicznych. Pigmenty wytworzono w drodze reakcji w stanie stałym. Związki przejściowe MWO4 zsyntezowano wykorzystując dwie metody: reakcję w stanie stałym i wytrącania. W pracy skupiono się na mieszanym wolframianie metalu d-elektronowego i neodymu(III). Optymalne warunki syntezy produktów przejściowych w postaci MWO4 (M = Ni, Zn, Co, Cu) i Nd2WO6 oraz produktów końcowych -–MNd2W2O10 – określono za pomocą analizy TG/DTA mieszanin wyjściowych. Stabilność cieplną MNd2W2O10 (M = Ni, Zn, Co, Cu) również określono korzystając z metody TG/DTA oraz mikroskopu grzewczego z automatyczną analizą obrazu. W kolejnych badaniach skupiono się na wpływie wolframianów metalu d-elektronowego na właściwości barwne pigmentów MNd2W2O10. Wszystkie próbki prezentowały interesujące odcienie kolorów: dla Ni – zielono-żółtego, dla Zn – jasnofioletowego, dla Cu –żółtego i dla Co – niebieskiego.

Słowa kluczowe (PL): pigment nieorganiczny, reakcja w stanie stałym, analiza termiczna, wolframian metalu d-elektronowego, wolframian neodymu(III)

Synthesis and characterization of MNd2W2O10 (M = Ni, Cu, Co, Zn) as new ceramic pigments

Streszczenie (EN)

New compounds based on tungstate were synthesized as environmentally friendly inorganic pigments for ceramic glazes. The pigments have been prepared by means of the solid state reaction. The intermediate compounds MWO4 were synthesized using two methods of preparation: solid state reaction and precipitation. This work is focused on mixed d-electron metal and neodymium (III) tungstate. The optimum conditions for synthesis of intermediate products MWO4 (M = Ni, Zn, Co, Cu), Nd2WO6 and final products MNd2W2O10 were determined by TG/DTA analysis of starting mixtures. The thermal stability of MNd2W2O10 (M = Ni, Zn, Co, Cu) was also determined by TG/DTA methods and by a heating microscope with automatic image analysis. Subsequent research was focused on the influence of d-electron metal tungstates on the colour properties of the MNd2W2O10 pigments. All samples were found in interesting colour hues that were obtained for Ni – green-yellow and for Zn – light violet, Cu – yellow and Co – blue.

Słowa kluczowe (EN): Inorganic Pigment, Solid State Reaction, Thermal Analysis, D-electron Metal Tungstate, Neodymium(III) Tungstate

powrót…