Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 65, Nr: 3, 2013
  • Str. 283-289

do pobrania: artykuł (PL)

Wpływ uziarnienia tlenku glinu na właściwości mechaniczne i mikrostrukturę tworzywa porcelanowego typu 130

Partyka J., Gajek M., Gasek K., Lis J.

Streszczenie (PL)

Wielkogabarytowe i wysokonapięciowe izolatory osłonowe, tradycyjnie wytwarzane są z porcelany typu 130. Materiał ten składem jest zbliżony do klasycznej porcelany twardej, z tym że w miejsce kwarcu wprowadza się tlenek glinu. Ta zamiana pozwala na zwiększenie zawartości mulitu w tworzywie, jak również wzrost parametrów mechanicznych po wypaleniu. Prezentowane wyniki pokazują wpływ uziarnienia wprowadzanego tlenku glinu na właściwości fizykochemiczne i mikrostrukturę tworzywa porcelanowego typu 130. W badaniach zastosowano trzy rodzaje Al2O3, różniące się uziarnieniem mierzonym powierzchnią właściwą BET odpowiednio 6,6 m2/g, 11,1 m2/g i 0,3 m2/g. Określono wpływ uziarnienia na spiekalność, deformację piroplastyczną oraz mikrostrukturę i wytrzymałość mechaniczną na zginanie.

Słowa kluczowe (PL): porcelana wysokoglinowa, tlenek glinu, spiekanie, właściwości mechaniczne, mikrostruktura

Effect of alumina grain size distribution on mechanical properties and microstructure of the alumina porcelain type 130

Streszczenie (EN)

Large-size and high voltage ceramic insulators traditionally are produced from high alumina porcelain type 130. This material is based on the typical hard porcelain composition: 50% kaolin, 25% feldspar and 25% quartz, but all content of quartz is replaced by alumina. Addition of Al2O3 powders allows increasing the content of mullite significantly and therefore improvement of physicochemical parameters of the material after firing. In this investigation, three kinds of alumina powders were applied that differed in grain size. The powders showed BET specific surfaces of 6.6 m2/g, 1.1 m2/g i 0.3 m2/g. The presented results show the significant influence of the grain size of alumina powders on physicochemical properties and the microstructure of the fired materials.

Słowa kluczowe (EN): Alumina porcelain, Alumina, Sintering, Mechanical properties, Microstructure

powrót…