Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 63, Nr: 3, 2011
  • Str. 581-589

do pobrania: artykuł (PL)

Gliniany w formowanych materiałach ogniotrwałych

Szczerba J., Madej D.

Streszczenie (PL)

W artykule omówiono fazy glinianowe w formowanych materiałach ogniotrwałych. Obecność tych faz z jednej strony jest rezultatem świadomego działania technologa na etapie projektowania i wytwarzania formowanych materiałów ogniotrwałych, z drugiej zaś może być wynikiem procesów korozyjnych, które towarzyszą pracy wyłożeniom ogniotrwałym w urządzeniach cieplnych przemysłu cementowego i stalowniczego. Gliniany w formowanych materiałach ogniotrwałych zostają wprowadzone w postaci gotowego produktu do wyrobu lub powstają in situ w materiale podczas jego wypalania. Modyfikowanie składu fazowego i mikrostruktury formowanych tworzyw ogniotrwałych fazą glinianową ma na celu poprawę ich właściwości. Z kolei, oddziaływanie wysokoalkalicznego środowiska na formowany materiał ogniotrwały skutkuje syntezą wtórnych faz glinianowych. Powstawaniu nowych faz towarzyszy zwiększenie objętości, prowadzące do pogłębienia korozji, a w efekcie całkowitego zniszczenia wyrobu ogniotrwałego.

Słowa kluczowe (PL): gliniany, materiały ogniotrwałe, mikrostruktura, alkalia, korozja

Aluminates in the shaped refractory products

Streszczenie (EN)

The aluminate phases in the shaped refractories were discussed. On the one hand, the presence of these phases is the result of conscious action by the process engineer in a design and manufacturing process of shaped refractories. On the other hand may be the result of the corrosion processes that accompany refractory linings work in the cement and steel industries. Aluminates in shaped refractories are introduced to refractory as a final product or may form in situ during fi ring of bricks. Phase composition and microstructure modifications of shaped refractories using aluminate phases improve their properties. The influence of the high alkaline environment on shaped refractory results in the phase synthesis of secondary aluminates. Process of formation of new phases is accompanied with the increasing volume, which lead to the corrosion deepening and ultimately, the complete destruction of the refractory product. The same processes are observed in the unshaped refractories.

Słowa kluczowe (EN): Aluminates, Refractories, Microstructure, Alkalies, Corrosion

powrót…