Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 63, Nr: 1, 2011
  • Str. 164-170

do pobrania: artykuł (PL)

Wpływ stopnia rozdrobnienia pigmentów układzie Y2O3-Al2O3-Cr2O3 na barwę szkliw transparentnych

Stobierska E., Bućko M.M., Lis J., Kuźmińska K.

Streszczenie (PL)

Opracowano czerwony pigment itrowo-glinowy o strukturze perowskitu barwiony chromem. Po rozdrobnieniu został on zastosowany do barwienia przemysłowych szkliw transparentnych na płytki kamionkowe wypalane w temperaturze 1170°C oraz na płytki gres porcellanato wypalane w temperaturze 1205 i 1230°C. Pigment mielono na mokro i na sucho przez różny czas. Określono krystaliczność pigmentów w zależności od stopnia ich rozdrobnienia w stanie proszkowym oraz po zastosowaniu do w/w szkliw. Określono skład fazowy pigmentów. Zmierzono parametry barwy pigmentów proszkowych oraz szkliw barwnych z ich udziałem w układzie CIE L*a*b*. Określono trwałość pigmentów o różnym stopniu rozdrobnienia w zależności od składu chemicznego szkliw i temperatury ich wypalania.

Słowa kluczowe (PL): pigmenty ceramiczne, pigmenty perowskitowe, rozdrobnienie, stabilność temperaturowa

Effects of size reduction of pigments from the Y2O3-Al2O3-Cr2O3 system on colour of transparent glazes

Streszczenie (EN)

Red yttrium-aluminium pigment of perovskite structure doped with chromium has been worked out. After grinding, it was applied for industrial transparent glazes destined for stoneware tiles fi red at 1170°C and for gres porcellanato tiles fired at 1205 and 1230°C. The

pigment was wet-milled and dry-milled with different duration time of the process. Crystallinity of the pigments was determined depending on size reduction of the pigment powders and after the application for above mentioned glazes. Phase compositions of the pigments were also determined. Colour parameters of the pigments and glazes were measured in the CIE L*a*b* system. The stability of the pigments with different grain size distribution was determined depending on the chemical composition of glazes and the fi ring temperature.

Słowa kluczowe (EN): Ceramic pigments, Perovskite pigments, Grinding, Temperature stability

powrót…