Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 63, Nr: 1, 2011
  • Str. 138-142

do pobrania: artykuł (PL)

Zastosowanie modelu z polistyrenu ekspandowanego w odlewaniu metodą traconego wosku i chemicznym usuwaniu

Guler K.A., Taslicukur Z., Ozer G.

Streszczenie (PL)

W tych badaniach ekspandowany polistyren (EPS) został wykorzystany jako materiał modelu do odlewania metodą traconego wosku i usunięty chemicznie za pomocą acetonu. Pokazuje się, że EPS jest alternatywnym materiałem w stosunku do wosku, który jest tradycyjnym materiałem formy do odlewania metodą traconego wosku. Użycie modelu z EPS i jego chemiczne usuwanie zmieniają zasadniczo proces odlewania. Wykorzystując model woskowy lub EPS wytworzono formy o czerepie ceramicznym o tych samych wymiarach i za pomocą tej samej techniki. Niemodyfikowany stop A 413 Al-Si odlewano w tych formach. Wykonano charakterystyki XRD i SEM wewnętrznych powierzchni formy; analizy obrazu, EDS i chropowatości powierzchni przeprowadzono dla porównania na odlewach. Zbadani wpływ chemicznego usuwania modeli na budowę wewnętrznych powierzchni formy.

Słowa kluczowe (PL): odlewania metodą traconego wosku, EPS, wosk

Expanded Polystyrene (EPS) Pattern Application in Investment Casting and Chemical Removing

Streszczenie (EN)

In this study, expanded polystyrene (EPS) was used as a pattern material in investment casting and removed chemically by acetone. It is shown that EPS is an alternative pattern material to the wax material which is used in the conventional investment moulding. EPS pattern usage and chemical removing change basically the investment moulding process. The ceramic shell moulds with wax and EPS patterns were produced at the same dimensions and with the same techniques. Unmodified A 413 Al-Si alloy was cast into these moulds. XRD and SEM characterizations were performed on the mould internal surfaces, and image, EDS and surface roughness analysis were carried out on the cast parts for comparison. The effects of chemical removing of patterns on the structure of mould internal surfaces were investigated.

Słowa kluczowe (EN): Investment casting, EPS, Wax

powrót…