Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 62, Nr: 4, 2010
  • Str. 572-576

do pobrania: artykuł (EN)

Wzajemne oddziaływanie szklistych nawozów sztucznych z pierwiastkami toksycznymi

Wacławska I., Szumera M., Smerek A., Sopel I.

Streszczenie (PL)

Rozważaniom poddano metodę immobilizacji zanieczyszczeń ołowiu i kadmu, występujących w glebie, drogą strącania odpowiednich fosforanów, które nie są wchłaniane przez rośliny. Jako źródło anionów fosforanowych zastosowano nawozy szkliste o kontrolowanej szybkości uwalniania składników pokarmowych dla roślin. Metody analizy termicznej (TG/DTG/DTA) wykorzystano do identyfikacji składników wytrąceń zawierających Pb i Cd, które - będąc in statu nascendi - mają skład niestechiometryczny i nieuporządkowaną strukturę krystalograficzną trudną do identyfikacji metodą XRD. Stwierdzono ujemny, wpływ kwasu cytrynowego, symulującego w roztworze naturalne warunki glebowe, który kompleksując jony ołowiu i kadmu hamował powstawanie ich fosforanów.

Słowa kluczowe (PL): ochrona środowiska glebowego, immobilizacja Pb i Cd, rozkład termiczny

Interaction of Glassy Fertilizers and Toxic Elements

Streszczenie (EN)

The immobilization of lead and cadmium contamination in soils by precipitation of non-assimilable for plants Pb- and Cd-phosphates was considered. A glassy fertilizer of the controlled release rate of the nutrients for plants as a source of phosphate anions was applied. Thermal analysis methods (TG/DTG/DTA) were used for the identification of components of Pb- and Cd-precipitates, which, being in statu nascendi, have the nonstoichiometric composition and disordered crystallographic structure difficult to identify by XRD method. The negative role of Pb and Cd complexing citric acid solution simulating the natural soil conditions, which inhibits the Pb- and Cd-phosphates formation, was stated.

Słowa kluczowe (EN): Soil environment protection, Pb and Cd immobilization, Thermal decomposition

powrót…