Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 62, Nr: 4, 2010
  • Str. 486-489

do pobrania: artykuł (EN)

Kompozyt włóknisty z wytrzymałością progową w trzech wymiarach

Jin X.H., Gao L., Sun J., Gui L.H.

Streszczenie (PL)

W prezentowanej pracy zaprojektowano kompozyt włóknisty składający się z włókien o przekroju kwadratowym, rozdzielonych cienką warstwą zawierającą naprężenia ściskające. Z powodu efektu zatrzymywania pęknięcia od kompozytu tego oczekuje się, że pokaże trójwymiarową wytrzymałość progową odpowiadającą zastosowanym naprężeniom w kierunku odpowiednio prostopadłym do powierzchni czołowej włókna i równoległym do jego centralnej osi włókna. Zgodnie z koncepcją projektową bez trudu przygotowano kompozyty włókniste Si3N4/TiN za pomocą prostej procedury podwójnego laminowania. Stwierdza się, że wytrzymałości progowe zwiększają się wraz z zawartością TiN we włóknie, i dla tego samego materiału, jego osiowa wytrzymałość progowa jest większa niż promieniowa. Zbadano zasadnicze powody występowania takiego stanu.

Słowa kluczowe (PL): kompozyt włóknisty, wytrzymałość progowa, zatrzymywanie pękania, Si3N4, TiN

Fibrous Composite with Threshold Strength in Three Dimensions

Streszczenie (EN)

In the present work, a fibrous composite consisting of square fibers separated with thin compressive layer is designed. Due to the crack arresting effect of the compressive layer, this composite is expected to show three-dimensional threshold strengths corresponding to applied stresses in the direction perpendicular to the fiber side face and parallel to the fiber central axis, respectively. In accordance with the above designing concept, Si3N4/TiN fibrous composites with distinctive threshold strengths were readily prepared through a simple double-laminating procedure. It is found that the threshold strengths increase with the TiN content in the fiber; and for the same material, its axial threshold strength is larger than the radial one. The fundamental reasons for that are investigated.

Słowa kluczowe (EN): Fibrous composite; Threshold strength; Crack arresting; Si3N4; TiN

powrót…