Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 62, Nr: 3, 2010
  • Str. 239-243

do pobrania: artykuł (EN)

Wpływ charakterystyki proszku korundowego na spiekanie reakcyjne CaO-Al2O3

Chabas E., Goeuriot D.

Streszczenie (PL)

Mikrostruktura materiałów wypalonych wynikająca z reakcyjnego spiekania mieszanin w układzie tlenek glinu – tlenek wapnia zależy od charakterystyki składników wyjściowych. Celem tej pracy jest lepsze zrozumienie wpływu niektórych charakterystyk tlenku glinu, jako składnika wyjściowego, (powierzchnia właściwa, rozkład wielkości cząstek, morfologia i zanieczyszczenia) na ewolucję mikrostruktury podczas obróbki cieplnej materiałów w układzie Al2O3-CaO.

Słowa kluczowe (PL): Al2O3, glinian wapnia, reaktywność, mikrostruktura, zanieczyszczenia, powierzchnia właściwa

Effects of Alumina Powder Characteristics on the Reactive Sintering of CaO-Al2O3

Streszczenie (EN)

The microstructure of fired materials resulting from the reactive sintering of mixtures in the system alumina –lime depends on the characteristics of the starting components. This work aims to better understand the effect of some characteristics of the starting component of alumina (specific surface area, particle size distribution, morphology, impurities) on the microstructure evolution during thermal treatments of materials in the system Al2O3-CaO.

Słowa kluczowe (EN): Alumina, Calcium aluminate, Reactivity, Microstructure, Impurities, Specific surface area

powrót…