Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 62, Nr: 2, 2010
  • Str. 156-160

do pobrania: artykuł (PL)

Trwałość betonów zawierających popioły lotne ze spalania biomasy drzewnej i węgla kamiennego

Kosior-Kazberuk M., Gawlicki M.

Streszczenie (PL)

W pracy przedstawiono wyniki badań mrozoodporności betonów zawierających popiół lotny z elektrowni spalającej w kotłach konwencjonalnych paliwo składające się w 80% ze zrębków drzewnych i w 20% z węgla kamiennego. Omówiono również rezultaty badań wnikania w tak otrzymane betony jonów Cl-. Znaczne różnice pomiędzy popiołami stanowiącymi przedmiot badań i konwencjonalnymi popiołami lotnymi powodują, że nie można a priori wskazać kierunków ich zastosowania, bez obawy spowodowania znaczącego obniżenia trwałości betonów narażonych na zamrażanie i odmrażanie. Za miarę mrozoodporności betonów przyjęto masę złuszczeń odniesioną do odpowiednio przygotowanej powierzchni elementu betonowego, poddanego 112 cyklom zamrażania i odmrażania w obecności 3% roztworu wodnego chlorku sodu. Szybkość wnikania jonów chlorkowych do betonów oceniano w warunkach nieustalonego przepływu jonów Cl- po 28, 90 i 180 dniach twardnienia. Badania wykazały, że wprowadzenie do betonów do 25% zmielonego popiołu lotnego ze współspalania biomasy drzewnej i węgla kamiennego, przy dostatecznie dużym dodatku domieszki napowietrzającej i przy zachowaniu odpowiednich warunków dojrzewania i pielęgnacji, może korzystnie kształtować cechy betonów, decydujące o trwałości konstrukcji.

Słowa kluczowe (PL): popiół lotny, beton, mrozoodporność, wnikanie chlorków

Durability of concretes containing fly ash from co-combustion of wood biomass and bituminous coal

Streszczenie (EN)

The results of a frost resistance test of concrete with fly ash formed during co-combustion of the fuel mix containing 80% of biomass and 20% of bituminous coal were presented. The changes of concrete resistance to the chloride penetration were also discussed. Because of significant differences between fly ash tested and conventional fly ash, the ways of its application cannot be indicated without the risk of decrease in concrete durability during freezing and thawing. The frost resistance was evaluated based on the mass of material scaled from the concrete surface subjected to 112 cycles of freezing and thawing in the presence of 3% NaCl solution. The chloride ion penetration into the concrete was determined by means of a rapid method in non-steady-state condition, after 28, 90 and 180 days of storage. The analysis of test results indicates that the introduction to concrete up to 25% of ground fly ash derived from the co-combustion of biomass and coal may have beneficial effect on the concrete properties responsible for durability of the structures when sufficient amount of the air-entraining agent is added and the proper curing conditions applied.

Słowa kluczowe (EN): Fly ash, Concrete, Frost resistance, Chloride penetration

powrót…