Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 62, Nr: 1, 2010
  • Str. 14-19

do pobrania: artykuł (PL)

Synteza klinkieru cementu portlandzkiego z udziałem wapienno-ilastego materiału odpadowego

Nocuń-Wczelik W., Trybalska B., Skobel B.

Streszczenie (PL)

W pracy badano przydatność materiału pochodzącego z leja krasowego jako składnika zestawu surowcowego na klinkier cementu portlandzkiego. Określono spiekalność zestawu surowcowego oraz skład fazowy i mikrostrukturę syntetycznego klinkieru. Podstawą oceny stopnia przereagowania była zawartość nie związanego CaO. Obliczone, w oparciu o wzór podany przez Musikasa, wartości spiekalności wskazują na bardzo podobną zdolność do klinkieryzacji badanych zestawów; najlepszą wykazuje zestaw z 8% dodatkiem zwietrzeliny. Na podstawie obserwacji za pomocą mikroskopu skaningowego, przy zastosowaniu zarówno techniki elektronów wtórnych (SE), jak i techniki elektronów wstecznie rozproszonych (BSE), wspomaganej przez analizę w mikroobszarach, określono mikrostrukturę i skład fazowy spieków, potwierdzając prawidłowość przebiegu syntez i wysokoalitowy charakter produktów.

Słowa kluczowe (PL): klinkier, cement, spiekalność, materiał odpadowy, mikrostruktura

Synthesis of Portland cement clinker with wastelimestone-clay material

Streszczenie (EN)

The applicability of waste material from the karst process, accompanying raw deposits, for the Portland cement clinker production was investigated. The sinterability of the raw meal, as well as the phase composition and microstructure of synthetic clinker were determined. The calculations based upon the free CaO contents, following the procedure proposed by Musikas. The sinterability values were very similar, the best factor was found for the clinker sample at 8% waste material replacement. The scanning electron microscopy and backscattered electrons studies, supported by the EDS revealed the high alite contents and the fairly good, complete synthesis of cement clinker in the presence of supplementary material from karst weathering.

Słowa kluczowe (EN): Clinker, Cement, Sinterability, Waste material, BSE imaging

powrót…