Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 61, Nr: 4, 2009
  • Str. 278-282

do pobrania: artykuł (PL)

Masy konstrukcyjne na trzony łukowych pieców elektrycznych

Czapka R., Wojsa J., Czapka Z.

Streszczenie (PL)

Do najważniejszych czynników wpływających na zużywanie się trzonów pieców stalowniczych należą: korozja żużlowa, erozja wywołana intensywnym ruchem metalu, infiltracje metalu w szczeliny powstałe na skutek skurczu masy w wyniku spiekania, uszkodzenia mechaniczne wywołane załadunkiem złomu. W pracy przedstawiono sposoby ograniczenia działania wymienionych czynników niszczących. Ograniczenie zjawiska korozji żużlowej osiągnięto głównie przez dobór składu chemicznego w taki sposób, aby produktami reakcji między masą a żużlem były związki o temperaturach topnienia wyższych od temperatur procesu. Ograniczenie zjawiska erozji oraz skurczu masy podczas spiekania osiąga się głównie poprzez optymalny dobór składu ziarnowego, który zapewnia wysoki stopień zagęszczenia na etapie instalacji wyłożenia ogniotrwałego trzonu. Skład chemiczny oraz uziarnienie tworzywa zostało tak dobrane, aby powierzchnia robocza masy została spieczona już w stosunkowo niskich temperaturach, dzięki czemu ograniczono możliwość powstawania uszkodzeń trzonu w wyniku załadunku złomu. Materiały spełniające sformułowane wyżej warunki zastosowano na wyłożenie trzonów elektrycznych, łukowych pieców stalowniczych o pojemności 90 t, 25 t, 30 t i 140 t, pracujących w kraju i za granicą. Uzyskane wyniki trwałości są zgodne z oczekiwaniami producenta i użytkowników.

Słowa kluczowe (PL): masy do ubijania, piec elektryczny łukowy

Structural masses for electric-arc furnace bottoms

Streszczenie (EN)

Major factors, influencing the wear of steelmaking furnace bottoms, include slag corrosion, erosion caused by metal movement, metal infiltration in the fissures formed due to mass shrinkage as a result of sintering, and mechanical damage caused by scrap charge. Methods of limiting the effects of the above mentioned destructive factors have been presented. The phenomenon of slag corrosion was limited chiefly through the appropriate selection of chemical composition, so that the products of mass and slag reaction were compounds with melting temperatures higher than the process temperatures. The phenomenon of erosion and mass shrinkage during sintering can be limited mainly through optimal selection of the grain size composition, which ensured high degree of consolidation at the stage of bottom refractory lining installation. The selected chemical composition and grain composition allow the working surface of the mass to be sintered at relatively low temperatures, so the bottom damage due to scrap charge is reduced. Materials, fulfilling the above conditions, have been used to line the bottoms of electric-arc steelmaking furnaces having the capacity of 90 t, 25 t, 30 t and 140 t in Poland and abroad. The obtained durability results come up to the expectations of the producer and users.

Słowa kluczowe (EN): Ramming mixes, Electric arc furnace

powrót…