Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 61, Nr: 2, 2009
  • Str. 136-139

do pobrania: artykuł (PL)

Ewolucja fazowa prasowanych na gorąco materiałów czteroskładnikowych z układu Ti-Al-C-N

Chlubny L., Lis J., Bućko M.M.

Streszczenie (PL)

Potrójne i poczwórne związki w układzie Ti-Al-C-N należą do grupy związków heterodesmicznych typu „312” oraz „H”. Związki te mają strukturę warstwową zawierającą wiązania kowalencyjne i metaliczne. Ze względu na właściwości można je klasyfikować jako materiały leżące na granicy pomiędzy metalami i ceramiką, co stwarza niespotykane dotychczas możliwości zastosowania ich jako materiałów konstrukcyjnych (tzw. „ceramika plastyczna”). W literaturze najczęściej opisywanymi związkami w układzie Ti-Al-C-N są Ti3AlC2, Ti2AlC oraz Ti2AlN, brak natomiast jest danych na temat materiałów czteroskładnikowych.

W prezentowanej pracy autorzy podjęli próbę otrzymania proszku Ti3Al(C,N)2 za pomocą metody SHS oraz otrzymania z niego polikrystalicznego materiału drogą prasowania na gorąco. Proszek syntezowany był za pomocą metody trójetapowej przy zastosowaniu jako prekursorów materiałów międzymetalicznych z układu Ti-Al, a następnie materiału Ti3AlC2 typu „312”. Zagęszczanie proszku prowadzono w zróżnicowanych warunkach prasowania na gorąco. Gęste spieki zostały zbadane pod kątem ewolucji fazowej za pomocą metody rentgenograficznej.

Słowa kluczowe (PL): proszki – SHS, prasowanie na gorąco, związki heterodesmiczne, Ti3Al(C,N)2

Phase evolution of hot- pressed quarternary materials in the Ti-Al-C-N system

Streszczenie (EN)

Ternary and quaternary materials in the Ti-Al-C-N system belong to a group of heterodesmic materials also called as the 312 and H or MAX phases. These compounds are characterized by the layered structure with metallic and covalent bounds. Due to their properties, they can be located between metals and ceramics, which opens new possibilities of applications as structural materials (so called plastic ceramics). Ti3AlC2, Ti2AlC and Ti2AlN are described in literature, but there is no data about quaternary compounds.

In this paper authors attempted to prepare the Ti3Al(C,N)2 powder by the SHS method and then to hot-press it to obtain dense body. The powder was synthesized in a three-stage process by using intermetallic materials as precursors, and Ti3AlC2. Powder was hot-pressed in various sintering conditions. The phase composition of dense products was examined by the XRD method.

Słowa kluczowe (EN): Powders – SHS, Hot pressing, Heterodesmic compounds, Ti3Al(C,N)2

powrót…