Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 61, Nr: 1, 2009
  • Str. 59-61

do pobrania: artykuł (PL)

Wykorzystanie adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej w ocenie zawartości uranu w surowcach i materiałach ceramicznych

Piech R., Paczosa-Bator B., Niewiara E., Baś B., Kubiak W.

Streszczenie (PL)

W badaniach wykorzystano adsorpcyjną woltamperometrię stripingową (AdSV) do oceny zawartości uranu w surowcach i materiałach ceramicznych. Jako elektrodę pracującą zastosowano przyjazną dla środowiska błonkową elektrodę o stałym podłożu srebra (Hg(Ag)FE). Uzyskana krzywa kalibracji była liniowa w szerokim zakresie stężeń od 0,4 nM (95 ng/L) do 250 nM (60 μg/L) dla czasu akumulacji 20 s przy współczynniku korelacji 0,9996. W układzie modelowym precyzja oznaczeń, wyrażona za pomocą współczynnika zmienności (RSD%), była nie gorsza niż 2,5% (n = 7). Metodę z powodzeniem zastosowano do oznaczenia uranu w dolomicie, kaolinie, popiele, cemencie, betonie i cegle dziurawce.

Słowa kluczowe (PL): woltamperometria strippingowa, uran, surowce ceramiczne, materiały ceramiczne

Application of adsorptive stripping voltammetry to determination of uranium content in the raw materials and ceramic products

Streszczenie (EN)

Differential pulse adsorptive stripping voltammetry (DP AdSV) is applied for the determination of uranium(VI) in the raw materials and ceramic products.  The friendly environmental cyclic silver mercury film electrode (Hg(Ag)FE) was applied as a working electrode. The calibration graph was linear from 0.4 nM (95 ng·L−1) to 250 nM (60 μg·L−1) for an accumulation time of tacc = 20 s, with the correlation coefficient of 0.9996. The repeatability of the method, expressed as R.S.D. was 2.5% (n=7). The proposed method was successfully applied to the uranium determination in dolomite, kaolin, ash, cement, concrete and cavity brick.

Słowa kluczowe (EN): Stripping voltammetry, Uranium, Ceramic raw materials, Ceramic materials

powrót…