Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 60, Nr: 4, 2008
  • Str. 200-203

do pobrania: artykuł (PL)

System zakładowej kontroli produkcji na przykładzie nowoczesnej firmy – producenta cermamiki budowlanej – Wienerberger

DYNAROWSKI R.A.

Streszczenie (PL)

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej postawiło przed producentami ceramiki budowlanej określone wymogi, których spełnienie leży w ich obowiązkach, celem prawidłowego wprowadzenia wyrobów do obrotu. Sprzedaż wyrobów ceramicznych w kategorii I - wyprodukowanych w oparciu o dyrektywę budowlaną 89/106/EEC jest możliwe wyłącznie dla wyrobów oznakowanych znakiem CE. Aby jednak poszczególni producenci mogli wprowadzać do obrotu wyroby oznaczone tym znakiem w kategorii I-szej muszą wdrożyć, certyfikować i utrzymywać System Zakładowej Kontroli Produkcji. Certyfikacja może być dokonana wyłącznie przez niezależnie do tego powołany organ tj. Jednostkę Notyfikowaną, którym w Polsce, dla ceramicznych elementów murowych LD i HD są np.: Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Instytut Techniki Budowlanej.

W artykule autor na przykładzie doświadczeń firmy Wienerberger w której zatrudniony jest jako Manager Jakości oraz Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania Jakością oraz Zakładowej Kontroli Produkcji opisuje na czym polegało wdrożenie, certyfikacja, a obecnie utrzymanie tego Systemu, jakie są jego wymogi.

Słowa kluczowe (PL): ceramika budowlana, systemy kontroli produkcji, certyfikacja

The system of FACTORY PRODUCTION CONTROL SYSTEM ON AN EXAMPLE OF THE MODERN COMPANY – THE PRODUCER OF BUILDing CERAMICs - WIENERBERGER

Streszczenie (EN)

Accession of Poland to the European Union put definite requirements up to producers of the building ceramics with aim of the correct product incorporation to turnover leaving realization of the requirements in the producer’s duty.  The sale of ceramic products, produced  according to the builder’s instruction 89/106/EEC, in the 1st category is possible exclusively for the  CE Marked products. However, each producer has to initiate, certify and hold the System of Institutional Production Control in order to introduce to the turnover products appointed with the CE Mark in the 1st category. The certification can be exclusively made by the independently established and qualified institution i.e. the Notified Body. In Poland for ceramic elements of wall LD and HD, it is the Polish Centre of Research and Certification and the Institute of the Structural Engineering.

On the example of experiences from Wienerberger Company in which the author is Quality Manager and the Plenipotentiary of the Management responsible for Quality Management Systems and Institutional Production Control, it is described what was implementation and certification of the system, and what is its maintenance and requirements at present.

Słowa kluczowe (EN): Building ceramics, system of production control, certification

powrót…