Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 60, Nr: 4, 2008
  • Str. 180-183

do pobrania: artykuł (PL)

Materiały ogniotrwałe do produkcji odlewów metalowych specjalnego przeznaczenia

CZECHOWSKI J., JEDYNAK L., LIPOWSKA B., PAWEŁEK A.

Streszczenie (PL)

Przedstawiono wyniki badań wytwarzania materiałów ceramicznych stosowanych w procesie ciągłego odlewania żaroodpornych stopów takich jak: tygle do topienia indukcyjnego, misy zalewowe i rdzenie. Stwierdzono, że odpowiedni dobór tlenków cyrkonu i dodatków umożliwia osiągnięcie znacznego zmniejszenia rozszerzalności cieplnej. Wyniki stosowania wytworzonego tygla potwierdziły dobre własności odpornościowe wytypowanego składu. Badano wpływ składu tworzyw na misy zalewowe na ich własności i wytypowano materiał o najwyższej zawartości kordierytu do prób przemysłowych. Badano wpływ spoiw termoplastycznych i dodatków na własności rdzeni ceramicznych wytwarzanych na bazie szkła kwarcowego. Najkorzystniejsze wyniki uzyskano stosując jako dodatek zmielony ZrSiO4.

Słowa kluczowe (PL): materiały ogniotrwałe, mikrostruktura, odporność na wstrząs cieplny, ZrO2, ZrSiO4

REFRACTORY MATERIALS FOR FOUNDING ALLOYS FOR SPECIAL APPLICATIONS

Streszczenie (EN)

The results of investigations on ceramic materials used in heat – resistant alloy continuous casting: crucibles for induction melting, pouring pan and ceramic cores are presented. It was found that an appropriate selection of ZrO2 components and additives results in a considerable reduction of the examined materials thermal expansion. The results of application of manufactured crucible confirmed good properties of chosen composition. The influence of composition on the properties of pouring pan were tested and material with the highest cordierite content was choosen for industrial applications. The influence of thermoplastic binders and additives on properties of cores prepared on the base of quartz glass were investigated. The best results were obtained with the presence of grounded ZrSiO4.

Słowa kluczowe (EN): Refractories, microstructure, thermal shock resistance, ZrO2, ZrSiO4

powrót…