Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 60, Nr: 1, 2008
  • Str. 36-44

do pobrania: artykuł (PL)

Dwuszklane nanostruktury periodyczne z przerwą wzbronioną

Kujawa I., Pysz D., Stępień R., Lechna A., Duszkiewicz J., Michalska I.

Streszczenie (PL)

Fotoniczne struktury krystaliczne są periodycznym uszeregowaniem dielektryków, na przykład dwóch szkieł. Ich własności zależą od charakterystyki geometrycznej i różnicy we współczynnikach załamania światła zastosowanych materiałów. Dla ściśle określonych parametrów (d i Λ) występują fotoniczne przerwy dla wybranych długości fal świetlnych. To zjawisko umożliwia odbicie światła w wybranym zakresie i może być użyteczne w wielu zastosowaniach optycznych. W artykule omówiono wyniki badań autorów w zakresie opracowywania powyższych struktur.

Słowa kluczowe (PL): nanostruktura dwuszklana, kryształ fotoniczny, zastosowania funkcyjne, zwierciadła

Two-glass periodical nanostructures with photonic bendgap phenomenon

Streszczenie (EN)

The photonic crystal structures are periodic arrays of dielectrics, for example two glasses. Their properties depend on the geometric characteristic of such structures and refractive index difference between used materials. For precisely definite parameters (d and Λ) the photonic band gaps are present for selected length of light. It is phenomenon which makes possible to reflect light from chosen range and can be useful in many optic applications. In this article we described our technological experiments in development such structures.

Słowa kluczowe (EN): Two-glass nanostructure, Photonic crystal, Functional applications, Mirrors

powrót…