Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 59, Nr: 3, 2007
  • Str. 102-110

do pobrania: artykuł (PL)

Surowce ilaste krajowego przemysłu ceramiki szlachetnej i technicznej Część III. Czerwone iły triasowe

Wyszomirski P., Galos K.

Streszczenie (PL)

W artykule omówiono krajowe źródła czerwonych iłów triasowych, których znaczenie w produkcji ceramiki budowlanej oraz płytek ceramicznych o czerepie barwnym systematycznie wzrasta. Są one pozyskiwane z kopalin eksploatowanych w północnym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich w okolicy Suchedniowa, Mniowa, Radoszyc i Żarnowa oraz na monoklinie śląsko-krakowskiej w rejonie Tarnowskie Góry – Lubliniec – Kępno. W ostatnich latach w pierwszym z wymienionych obszarów, poza czynną od lat kopalnią Baranów, podjęto eksploatację złóż Chełsty, Pałęgi, Szkucin, Kozów i Gościniec. Na monoklinie śląsko-krakowskiej, spośród kilkunastu kopalń iłów triasowych czynnych 20 lat temu, obecnie czynna jest tylko kopalnia Patoka, która dostarcza czerwony ił triasowy najwyższej jakości, pozostając najważniejszym jego krajowym producentem. W artykule poddano analizie parametry jakościowe omawianej grupy surowców ilastych w aspekcie przydatności dla krajowej ceramiki budowlanej i płytek ceramicznych.

Słowa kluczowe (PL): surowce ilaste, czerwone iły triasowe, ceramika budowlana, płytki ceramiczne

Clayey raw materials for the domestic industry of the fine and technical ceramics Part III. Triassic red clays

Streszczenie (EN)

The paper presents the domestic sources of Triassic red clays, importance of which for building ceramics and stoneware tiles is recently continuously increasing. They are extracted from deposits in the northern margin of the Holy Cross Mts in Suchedniów, Mniów, Radoszyce and Żarnów vicinities, as well as in the Silesian-Cracow monocline in the Tarnowskie Góry – Lubliniec – Kępno area. In the northern margin of the Holy Cross Mts, besides old Baranów mine, new open pits were recently opened: Chełsty, Pałęgi, Szkucin, Kozów and Gościniec. In the Silesian-Cracow monocline, from among over dozen mines active 20 years ago, only one Patoka mine is currently still open. However, it delivers red clay of the highest quality, remaining the largest producer of Triassic red clays in Poland. Publication reveals conditions of production of the clays discussed, as well as their quality parameters in relation to their usability for domestic brick and tiles industry.

Słowa kluczowe (EN): Clayey raw materials, Triassic red clays, Building ceramics, Stoneware tiles

powrót…