Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 59, Nr: 2, 2007
  • Str. 68-71

do pobrania: artykuł (PL)

Pył krzemionkowy – podstawy stosowania w technologii betonu

Nocuń-Wczelik W.

Streszczenie (PL)

W artykule omówiono właściwości pyłów krzemionkowych stosowanych w technologii betonów specjalnych. Przedstawiono mechanizm hydratacji cementów z dodatkiem pyłów, efekt wzmocnienia mikrostruktury towarzyszący wprowadzeniu drobno zdyspergowanego materiału do hydratyzującej mieszanki. Wskazano przyczyny korzystnej modyfikacji procesu twardnienia i poprawy trwałości betonów z omawianym dodatkiem. Omówiono przepisy normowe regulujące sposób wprowadzenia pyłu i najważniejsze budowle wzniesione z zastosowaniem tego materiału.

Słowa kluczowe (PL): pył krzemionkowy, betony, hydratacja cementów, zastosowania konstrukcyjne

Application of silica fume in concrete technology

Streszczenie (EN)

The properties of silica fume, used as a component of special concrete, mainly HPC, are discussed. The particular topics deal with hydration mechanism and structure formation in hydrating cement systems with finely dispersed silica fume additive. The beneficial improvement of hardening and durability characteristics are pointed out. The standard regulations as well as the examples of building structures in which silica fume was implemented are also presented.

Słowa kluczowe (EN): Silica fume, Concrete, Cement hydration, Structural applications

powrót…