Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 59, Nr: 1, 2007
  • Str. 26-31

do pobrania: artykuł (PL)

Ił wapnisty z Woźnik źródłem nanocząstek ilastych po jego aktywacji kwasowej

Kielski A., Wodnicka K., Wyszomirski P., Wójcik Ł.

Streszczenie (PL)

Zbadano reprezentatywne próbki czerwonego iłu wapnistego ze złoża Woźniki oraz występujących w nim szarozielonych przerostów. Badania przeprowadzono stosując analizę składu ziarnowego, powierzchni właściwej SBET, analizę rentgenograficzną, termiczną oraz SEM/EDS. Stwierdzono, że drobnoziarnista substancja ilasta tworzy m.in. agregaty spojone spoiwem węglanowym, głównie kalcytowym. Aktywacja chemiczna próbek na drodze trawienia 9 %-owym roztworem HCl spowodowała rozkład spoiwa kalcytowego i w konsekwencji wyraźny wzrost zawartości frakcji ziarnowych o wymiarach nanometrycznych. W związku z tym pospolite iły wapniste, omówione na przykładzie złoża Woźniki, mogą być potencjalnym źródłem nanocząstek ilastych o cennych właściwościach użytkowych.

Słowa kluczowe (PL): ił wapnisty, skład ziarnowy, nanocząstki, aktywacja chemiczna, spoiwo węglanowe

Calcareous clay of the Woźniki deposit (Poland) – potential source of the nanoparticles after acid activation

Streszczenie (EN)

Representative samples of the calcareous red clays as well as greenish grey interlayers from the Woźniki deposit were tested using a grain size analysis, specific surface area SBET measurements, thermal, XRD and SEM/EDS analyses. It was stated that fine-grained clay minerals occur mostly in the aggregates form with calcite cement. The activation of the samples by treating with 9 % HCl caused decomposition of calcite and significant increase of the nanoparticles content. In connection with it, common calcareous clays – discussed on the example of Woźniki deposit - could be potential source of the clayey nanoparticles with valuable utilization properties.

Słowa kluczowe (EN): Calcareus clay, Particle size distribution, Nanoparticles, Chemical activation, Calcite cement

powrót…