Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 59, Nr: 1, 2007
  • Str. 4-16

do pobrania: artykuł (PL)

Technologia wytwarzania, właściwości i możliwości aplikacyjne elektroceramiki ferroelektrycznej Część II. Niektóre właściwości ceramicznych proszków ferroelektrycznych

Surowiak Z., Bochenek D., Korzekwa J., Nogas-Ćwikiel E., Płońska M., Wodecka-Duś B.

Streszczenie (PL)

W artykule przedstawiono niektóre właściwości ferroelektrycznych proszków ceramicznych. Badane proszki i nanoproszki były otrzymane dwiema metodami: (I) metodą reakcji w fazie stałej mieszaniny tlenków i (II) metodą zolowo-żelową. Materiałami badań były następujące ferroelektryki: Pb(Zr1-xTix)O3 (PZT), (Pb1-xLax)(Zr1-yTiy)O3 (PLZT), (Ba1-xPbx)TiO3 (PBT) i (Sr5-xBax)Nb10O30 (SBN). Przedstawiono wpływ warunków syntezy i kalcynacji na skład chemiczny, strukturę krystaliczną, mikrostrukturę, uziarnienie i ferroelektryczne przemiany fazowe w ceramicznych proszkach i nanoproszkach.

Słowa kluczowe (PL): proszki – reakcja w fazie stałej, procesy zol-żel, właściwości ferroelektryczne, ferroelektryki, PZT, PLZT, PBT, SBN

Processing, properties and possibility of applications of the ferroelectric electroceramics Part II. Same properties of ceramic ferroelectric powders

Streszczenie (EN)

Some results of investigations of ceramics ferroelectric powders were presented. Studied powders and nanopowders were received by two methods: (I) mixed oxides method and (II) sol – gel method. The materials of investigations were the following ferroelectrics: Pb(Zr1-xTix)O3 (PZT), (Pb1-xLax)(Zr1-yTiy)O3 (PLZT), (Ba1-xPbx)TiO3 (PBT) i (Sr5-xBax)Nb10O30 (SBN). The influence of the conditions of synthesis and calcining on chemical composition, crystalline structure; microstructure, grain size distribution and on ferroelectric phase transitions ceramic powders and nanopowders are shown.

Słowa kluczowe (EN): Powders-solid state reaction, Sol-gel processes, Ferroelectric properties, Ferroelectrics, PZT, PLZT, PBT, SBN

powrót…