Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 58, Nr: 3, 2006
  • Str. 107-112

do pobrania: artykuł (PL)

Margle – potencjalne źródło frakcji o rozmiarach nanometrycznych

Kielski A., Wodnicka K., Wyszomirski P., Wójcik Ł.

Streszczenie (PL)

Przeprowadzono badania ze szczególnym uwzględnieniem składu ziarnowego dwóch reprezentatywnych próbek margli, a mianowicie z Rejowca na Lubelszczyźnie i Folwarku k. Opola. Stwierdzono, że obróbka chemiczna margli na drodze trawienia 9% roztworem kwasu solnego powoduje znaczne zmniejszenie wymiarów ziaren i wzrost powierzchni właściwej. Jest to spowodowane zniszczeniem spoiwa kalcytowego spajającego agregaty substancji ilastej, co potwierdzają badania rentgenowskie i termiczne. Większą zawartość nanocząstek po obróbce chemicznej wykazał margiel z Folwarku pomimo mniejszej sumarycznej zawartości substancji ilastej w wyjściowym materiale. W związku z tym rodzaj surowca musi być starannie dobierany. W związku z powyższym margle mogą stanowić potencjalne źródło nanocząstek ilastych szczególnie cennych w wielu działach nanotechnologii.

Słowa kluczowe (PL): margle, nanocząstki ilaste, trawienie chemiczne

Marls – the potential source of the nanoparticles

Streszczenie (EN)

Representative samples of marls from Rejowiec (Lublin area) and Folwark near Opole have been tested with the special attention paid to the grain size distribution. It has been stated that chemical treatment by 9% HCl caused serious decrease of grain size and an increase of specific surface area measured by the BET method. This is caused by destruction of calcite layers on the clayey aggregates and it was confirmed by the X-ray and thermal measurements. Higher content of the nanoparticles had the marl from Folwark apart from the minor amount of clayey substance. According to that, a kind of the raw material must be carefully selected. Moreover, the marls are the potential sources of clayey nanoparticles which have favourable properties for many domains of the nanotechnology.

Słowa kluczowe (EN): Marls, Clayey nanoparticles, Chemical etching

powrót…