Wyszukiwanie artykułów

Szczegóły artykułu

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Tom: 58, Nr: 3, 2006
  • Str. 96-101

do pobrania: artykuł (PL)

Wpływ koncentracji litu na wybrane właściwości strukturalne i mechaniczne ceramicznych stałych roztworów Na1-xLixNbO3 dla x ≤ 0,06

Śmiga W., Piekarczyk J., Garbarz-Glos B.

Streszczenie (PL)

W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury, stałych materiałowych (E, G, n), twardości Vickersa i odporności na kruche pękanie w zależności od koncentracji litu w próbkach Na1-xLixNbO3 dla x ≤ 0,06. Polikrystaliczne próbki otrzymano metodą klasyczną, stałe materiałowe wyznaczono metodą ultradźwiękową. Dodatek litu do niobianu sodu NaNbO3 powoduje wyraźne zmniejszenie prędkości fal ultradźwiękowych, modułu Younga, modułu sztywności G, współczynnika KIc i twardości. Największe obniżenie właściwości mechanicznych występujące przy 2 % mol litu w NaNbO3, można wiązać się z występowaniem w stałym roztworze Na1-xLixNbO3 granicy morfotropowej dla tego stężenia. Nie stwierdzono systematycznej zależności porowatości od stężenia litu.

Słowa kluczowe (PL): niobian sodu, lit, właściwości mechaniczne, porowatość

The influence of Li-concentration on chosen structural and mechanical properties of ceramic solid solutions Na1-xLixNbO3 for x ≤0.06

Streszczenie (EN)

In the paper, the results of the investigation on microstructure, material constants (E, G, n), Vickers’ hardness and facture toughness depending on concentration of lithium in Na1-xLixNbO3 samples for x ≤ 0.06 were presented. Polycrystalline samples were obtained with the classical method, material constants were determined using the ultrasonic method. The addition of lithium to sodium niobate NaNbO3 causes an evident decrease of the velocity of ultrasonic waves, Young’s modulus, shear modulus G, KIc coefficient and hardness. The highest deterioration of mechanical properties appearing at 2 mol-percent of lithium in NaNbO3 can be related to the occurrence in NaNbO3 solid solution a morthotrophic limit for this concentration. No systematic dependence of the porosity on the concentration of lithium has been found.

Słowa kluczowe (EN): Sodium niobate, Lithium, Mechanical properties, Porosity

powrót…