Instrukcja dla Autorów

W Materiałach Ceramicznych/ Ceramic Materials (MCCM) publikowane są wyłącznie oryginalne artykuły mieszczące się w zakresie tematycznym czasopisma, napisane w języku polskim lub angielskim.

Przygotowanie manuskryptu

Artykuł musi zawierać:

 1. Tytuł, nazwiska, afiliacje i adresy autorów i współautorów wraz z adresem e-mail autora prowadzącego korespondencję.
 2. Abstrakt ujmujący główne cele badań, ich zakres i wyniki, napisany po polsku i angielsku przy wykorzystaniu 300-500 słów. Angielska wersja abstraktu w tekstach angielskich może być pozostawiona redakcji do przetłumaczenia na język polski.
 3. Słowa kluczowe - do 5 haseł, które wymagane są do katalogowania.
 4. Podstawowy tekst z rysunkami i tabelami.
 5. Podziękowania i odnośniki literaturowe. Akapit „Podziękowania” przeznaczony jest na podanie źródła finansowania pracy, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń, osób fizycznych i innych podmiotów.

Więcej informacji na temat formatowania tekstu...

Przedkładanie artykułów do publikacji

Artykuł należy wysyłać w postaci plików doc zawierających tekst, tabele i rysunki drogą elektroniczną na adres e-mail: pyda@agh.edu.pl albo drogą pocztową na adres Redakcji. Należy również dołączyć oryginalne rysunki i fotografie w formacie tif, jpeg lub pdf o rozdzielczości przynajmniej 300 dpi, zapewniającej bardzo dobrą jakość wydrukowanej grafiki.

Wszystkie artykuły jednakowo recenzowane są przez dwóch recenzentów. O wynikach autorzy powiadamiani są za pomocą poczty elektronicznej.

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w MCCM

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. W przypadku prac napisanych w języku angielskim, co najmniej jeden z powołanych recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Stosowana jest zasada, w myśl której recenzenci pozostają anonimowi w stosunku do autorów.
 4. Jeśli nie może być ona spełniona, recenzent zobligowany jest do podpisania deklaracji o nie występowaniu konfliktu interesów, za który uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  • - bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • - relacje podległości zawodowej,
  • - bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Recenzja ma formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Publikowane są artykuły, które nie wymagają poprawek lub wymagają poprawek wskazanych przez recenzenta, mieszczących się w dwóch kategoriach: mała i duże poprawa.
 6. Podstawowym kryterium odrzucenia publikacji jest niespełnienie wymagań wskazanych w Instrukcji dla Autorów.
 7. Lista recenzentów publikowana jest corocznie w ostatnim numerze MCCM.

Prawo autorskie

Artykuł publikowany w Materiałach Ceramicznych/ Ceramic Materials nie może być opublikowany wcześniej gdziekolwiek indziej. Autor jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw autorskich w odniesieniu do materiału zawartego w artykule. Źródła obszernych cytatów i ilustracji muszą być podane.

Autor manuskryptu, przyjętego przez Komitet redakcyjny do druku, wyraża zgodę na przeniesienie praw autorskich do jego publikowania i tłumaczenia do Polskiego Towarzystwa Ceramicznego na okres jednego roku licząc od daty opublikowania. W tym czasie, publikowanie pracy gdzie indziej wymaga wcześniejszej zgody PTCer.

Procedury gwarantujące etyczne prezentowanie prac naukowych w MCCM

Zachowanie najwyższych standardów etycznych, przejawiające się w rzetelności i uczciwości w prezentowaniu prac naukowych, jest normą działania redakcji MCCM.

Jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji w postaci wkładu merytorycznego, rzeczowego, finansowego i in. jest wymagana. Autorzy mają obowiązek umieszczenia odpowiednich informacji w końcowym akapicie artykułu zatytułowanym „Podziękowania” („Acknowledgements”).

Redakcja MCCM zachęca również autorów publikacji do ujawnienia szczegółowego ich wkładu w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność merytoryczną ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

Redakcja MCCM informuje, że ma obowiązek, wynikający z uniwersalnych zasad etycznych, demaskować udokumentowane przypadki nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce, włącznie z powiadomieniem zainteresowanych podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Przykładami nieetycznych postaw, wymagających napiętnowania, są tzw. postawy ghostwriting i guest authorship. Z postawą ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału obecnością w składzie autorów lub adekwatnym podziękowaniem zamieszczonym w publikacji. Natomiast postawa guest authorship występuje wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to występuje on jako autor lub współautor publikacji.