Guidelines for Authors

The original papers being within the scope of the Journal, written in Polish or English, are accepted.

Manuscript preparation

The paper must contain:

 1. Title, names, affiliations and addresses of the author and all co-authors, e-mail address of the corresponding author.
 2. Abstract stating the main objectives, scope and findings of the work within approximately 300-500 words in both Polish and English. The English versions of the title and abstract are translated into Polish by the editorial staff in the case of foreign authors.
 3. Keywords - up to 5 keywords are required for indexing.
 4. Main text with figures and tables.
 5. Acknowledgements (if applicable) and references.

More informations aboute manuscript...

Submitting the papers

The paper has to be submitted as the doc file containing the text, tables and figures by e-mail to the address: pyda@agh.edu.pl or by mail to the editor office address. The original figures in the tif or jpg format with a resolution of 300 dpi have to be also attached.

All the contributions are peer reviewed by two reviewers and the authors are notified about the evaluation results by e-mail.

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w Materiałach Ceramicznych / Ceramic Materials

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. W przypadku prac napisanych w języku angielskim, co najmniej jeden z powołanych recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Stosowana jest zasada, w myśl której recenzenci pozostają anonimowi w stosunku do autorów.
 4. Jeśli nie może być ona spełniona, recenzent zobligowany jest do podpisania deklaracji o nie występowaniu konfliktu interesów, za który uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  • - bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • - relacje podległości zawodowej,
  • - bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Recenzja ma formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Do publikacji dopuszczana jest publikacja nie wymagająca poprawek lub wymagająca poprawek wskazanych przez recenzenta, mieszczących się w dwóch kategoriach mała i duże poprawa.
 6. Podstawowym kryterium odrzucenia publikacji jest niespełnienie wymagań wskazanych w Instrukcji dla Autorów.
 7. Lista recenzentów publikowana jest corocznie w ostatnim numerze MCCM.

Copyright

For publication in the journal Materiałach Ceramicznych / Ceramic Materials, the paper must not be published previously anywhere else. The author is responsible for copyright of the materials included in the paper. Extensive quotations and sources of illustrations must be acknowledged.

After the acceptance of the manuscript by the Editorial Committee, the authors agree to transfer the rights of publication and translation of his paper to Akapit Scientific Publisher for a period of one year after the date of its appearance. During this period, the publication elsewhere requires a prior agreement of Akapit.

Procedury gwarantujące etyczne prezentowanie prac naukowych w MCCM

Zachowanie najwyższych standardów etycznych, przejawiające się w rzetelności i uczciwości w prezentowaniu prac naukowych, jest normą działania redakcji MCCM.

Jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji w postaci wkładu merytorycznego, rzeczowego, finansowego i in. jest wymagana. Autorzy mają obowiązek umieszczenia odpowiednich informacji w końcowym akapicie artykułu zatytułowanym „Podziękowania” („Acknowledgements”).

Redakcja MCCM zachęca również Autorów publikacji do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

Redakcja MCCM informuje, że ma obowiązek, wynikający z uniwersalnych zasad etycznych, demaskować udokumentowane przypadki nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce, włącznie z powiadomieniem zainteresowanych podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Przykładami nieetycznych postaw, wymagających napiętnowania, są tzw. postawy ghostwriting i guest authorship. Z postawą ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału obecnością w składzie autorów lub adekwatnym podziękowaniem zamieszczonym w publikacji. Natomiast postawa guest authorship występuje wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to występuje on jako autor lub współautor publikacji.