Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 70, Issue: 3, 2018
  • pp: 267-278

download: article (PL)

Conditions for the production of materials for the renovation of ceramics of coke ovens brickwork

Abstract (EN)

With a constant growing demand for coke, in addition to the construction of new coke oven batteries, all kinds of activities prolonging the operation of already used batteries take on a special importance. The coking industry was forced to look for other cheap ceramic materials to repair the brickwork of coke oven battery chambers, capable of replacing silica and its natural shortcomings. The paper presents the requirements for modern refractory materials used for renovation of chambers, and examples of specific technological and material solutions. Preliminary results of research on the development of new ceramic materials using amorphous silica carried out under the EU research program have also been presented.

Keywords (EN): Refractory materials, Heating wall heads renovation, Amorphous silica

Uwarunkowania dla produkcji materiałów przeznaczonych do remontu ceramiki obmurza komór koksowniczych

Kosyrczyk L., Fitko H., Witek J.

Abstract (PL)

Przy stałe rosnącym zapotrzebowaniu na koks szczególnego znaczenia, poza budową nowych baterii koksowniczych, nabierają wszelkiego rodzaju działania przedłużające prace już eksploatowanych baterii. Przemysł koksowniczy został zmuszony do poszukiwania innych, dostatecznie tanich materiałów ceramicznych do remontu obmurza komór baterii koksowniczej, zdolnych zastąpić krzemionkę i jej naturalne niedomagania. W opracowaniu przedstawiono wymagania stawiane nowoczesnym materiałom ogniotrwałym, stosowanym do remontów komór, oraz przykłady konkretnych rozwiązań technologicznych i materiałowych. Przedstawiono też wstępne wyniki badań nad stworzeniem nowych materiałów ceramicznych wykorzystujących krzemionkę amorficzną, realizowanych w ramach unijnego programu badawczego.

Keywords (PL): materiały ogniotrwałe, remont głowic ścian grzewczych, krzemionka amorficzna

return…