Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 69, Issue: 3, 2017
  • pp: 258-263

download: article (EN)

XPS studies of alite hydration products in the presence of hexavalent chromium reducers

Abstract (EN)

The X-Ray photoelectron spectrometry was applied to elucidate an impact of iron(II), tin(II) and manganese(II) sulphates on cement hydration. Iron(II) sulphate, most commonly added as a reducer of Cr(VI) to Cr(III) on cement grinding, was taken as a reference. The tin(II) and manganese(II) sulphates could be potentially used as reducers of Cr(VI) too. However, the tin(II) sulphate has very strong retarding action on cement setting. In order to find out the relevant mechanisms, the main component of Portland cement - alite (solid solution of tricalcium silicate) was used as a model material. The hydrated alite samples were subjected to the X-ray photoelectron studies to identify the surface products responsible for retarding effects. These products appeared to be quite different in the presence of particular sulphate admixtures. The formation of a Ca-Sn containing compound has been proved directly.

Keywords (EN): Reducers of Cr(VI), Iron(II), Tin(II), Manganese(II) sulphate, Cement, XPS

Metoda spektroskopii fotoelektronów w badaniach hydratacji alitu z domieszkami reduktorów chromu sześciowartościowego

Golonka P., Nocuń M., Nocuń-Wczelik W.

Abstract (PL)

W pracy badano wpływ siarczanów żelaza(II), manganu i cyny stosowanych w roli reduktorów Cr(VI) na proces wiązania i twardnienia cementu. W celu wyjaśnienia obserwowanych zjawisk przeprowadzono badania z udziałem alitu traktowanego jako uproszczony model cementu. Postęp hydratacji śledzono metodą mikrokalorymetryczną i stwierdzono silnie opóźniające działanie siarczanu cyny. W celu określenia w sposób bezpośredni przyczyny zahamowania hydratacji przeprowadzono badania metodą spektroskopii fotoelektronów, która daje możliwość detekcji produktów utworzonych na powierzchni hydratyzującego materiału; produkty te są różne w przypadku poszczególnych siarczanów. W ten sposób potwierdzono bezpośrednio obecność związku cyny i wapnia w warstwie powierzchniowej, stanowiącej barierę hamującą proces hydratacji w stadium początkowym.

Keywords (PL): reduktory Cr(VI), żelazo(II), cyna(II), siarczan manganu(II), cement,s XPS

return…