Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 69, Issue: 3, 2017
  • pp: 238-242

download: article (PL)

The experience with manufacturing and application of fused magnesia aggregates

Abstract (EN)

Fused magnesia aggregates constitute the raw materials base of modern production technology of magnesia-carbon products for zones of the highest wear of steel industry installations. Zakłady Magnezytowe ,,ROPCZYCE” S.A. in partnership with the Faculty of Materials Engineering and Ceramics AGH-UST Kraków, as a result of a together realized project POIG Działanie 1.4 „Zastosowanie kruszyw otrzymanych z krajowych surowców alternatywnych w materiałach ogniotrwałych”, developed the technology and set working a technological line of fusion. The experience of implementation of commercial fusion technology is shown in the paper, concentrating on properties of the obtained magnesia fused aggregates depending on the charge used. Exploitation effects for magnesia-carbon products are also indicated, when the products have been manufactured by using the fused aggregates under consideration.

Keywords (EN): Periclase crystal size, Batch, Fused magnesia, Ingot, Magnesia part

Doświadczenia w zakresie wytwarzania i zastosowania topionych kruszyw magnezjowych

Skalska M., Zelik W.

Abstract (PL)

Kruszywa topione magnezjowe stanowią podstawę surowcową współczesnej technologii produkcji wyrobów magnezjowo-węglowych dla stref najwyższego zużycia urządzeń przemysłu stalowego. Zakłady Magnezytowe ,,ROPCZYCE” S.A. przy współudziale Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie w efekcie realizowanego wspólnie projektu POIG Działanie 1.4 „Zastosowanie kruszyw otrzymanych z krajowych surowców alternatywnych w materiałach ogniotrwałych”, opracowały technologię i uruchomiły linię technologiczną dla procesu topienia. W referacie przedstawiono doświadczenia z wdrażaniem technologii topienia komercyjnego koncentrując się na właściwościach otrzymywanych kruszyw topionych magnezjowych w zależności od zastosowanego wsadu. Równocześnie wskazano uzyskane efekty eksploatacyjne dla wyrobów magnezjowo-węglowych wyprodukowanych w oparciu o otrzymane kruszywa topione.

Keywords (PL): wielkość kryształów peryklazu, wsad, magnezja topiona, stopiony blok, część magnezjowa

return…