Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 69, Issue: 3, 2017
  • pp: 233-237

download: article (PL)

Refractory materials industry in Poland and the European Union: chances and threats

Abstract (EN)

Production of refractory materials in Poland and Europe in the last 10 years has been characterized in comparison with the global production. The international trade balance has been discussed with emphasis on the influence of innovation and quality of materials produced in Europe on the increase of their export. Threats that affect the competitiveness of products manufactured in Europe have been presented. Energy costs have been compared and the influence of Union regulations including ETS and REACH on manufacturing costs has been highlighted. Particular attention has been paid to changes taking place in China. It has been emphasized that in the situation of refractory materials’ overproduction, accompanied by an increased spare capacity in the steel industry and enhanced quality of the manufactured materials based on the country’s own supply area, the recognition of the Chinese economy, which does not fulfil four of the five basic requirements, as a market one is a serious challenge for European producers. Examples of consolidation activities which strengthen the position of some big manufacturers in Europe and the changes occurring in the R&D area in Poland have been presented. In the opinion of analysts, in near future, due to the pressure caused by a decrease in the production by the main recipients of refractory materials, there is a high likelihood of further consolidation processes.

Keywords (EN): Refractory materials production, Energy costs, EU rules, China, Competitions

Przemysł materiałów ogniotrwałych w Polsce i w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia

Czechowski J.

Abstract (PL)

Scharakteryzowano produkcję materiałów ogniotrwałych w Polsce i w Europie w ostatnich 10 latach w porównaniu z produkcją światową. Omówiono bilans handlu zagranicznego, podkreślając wpływ innowacyjności i jakości materiałów wytwarzanych w Europie na wzrost ich eksportu. Przedstawiono zagrożenia wpływające na konkurencyjność wyrobów wytwarzanych w Europie. Porównano koszty energii i zwrócono uwagę na wpływ regulacji unijnych, w tym ETS i REACH, na koszty wytwarzania. Szczególną uwagę poświęcono zmianom zachodzącym w Chinach. Podkreślono, że w sytuacji nadprodukcji materiałów ogniotrwałych w Chinach, przy dalszym wzroście niewykorzystanych mocy produkcyjnych w przemyśle stalowym i wzroście jakości produkowanych materiałów w oparciu o własną bogatą bazę surowcową uznanie gospodarki chińskiej niespełniającej czterech z pięciu podstawowych wymogów za rynkową stanowi poważne wyzwanie dla producentów w Europie. Podano przykłady działań konsolidacyjnych, wzmacniających pozycję niektórych dużych producentów w Europie oraz pokazano zachodzące w kraju zmiany w obszarze B+R. Zdaniem analityków w najbliższym okresie ze względu na presję wywołaną zmniejszeniem produkcji przez głównych odbiorców materiałów ogniotrwałych prawdopodobne są dalsze procesy konsolidacyjne.

Keywords (PL): produkcja materiałów ogniotrwałych, koszty energii, regulacje UE, Chiny, konkurencyjność

return…