Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 69, Issue: 2, 2017
  • pp: 138-145

download: article (PL)

Synthesis of silver nanoparticles – the influence of morphology on the colour of glasses

Abstract (EN)

The purpose of this work was to investigate the possibility of using silver nanoparticles for staining glasses, define the mechanisms of colour formation, and determine the effect of shape and size of nanoparticles on the course of their crystallization in glass. Chemical and physicochemical methods were used to obtain silver nanoparticles of defined morphology, and then to carry out glass melting and crystallization. After crystallization, the glass was studied by UV-VIS spectrophotometry to determine the effect of the shape and size of the nanoparticles on the colour of the glasses.

Keywords (EN): Silver nanoparticles, Chemical reduction, Arcing, Coloured glasses, Glass crystallization

Synteza nanocząstek srebra – wpływ morfologii na barwę szkieł

Woźniak M., Nocuń M., Pichniarczyk P.

Abstract (PL)

Celem pracy było sprawdzenie możliwości zastosowania nanocząstek srebra do barwienia szkieł, określenie mechanizmów powstawania barwy oraz określenie wpływu kształtu i wielkości nanocząstek na przebieg ich krystalizacji w szkle. Zastosowano metody chemiczne i fizykochemiczne do otrzymywania nanocząstek srebra o określonej morfologii, a następnie przeprowadzono wytopy szkieł i przeprowadzono ich  krystalizację. Po krystalizacji szkła poddano badaniom spektrofotometrycznym UV-VIS w celu określenia wpływu kształtu i wielkości nanocząstek na barwę szkieł.

Keywords (PL): nanocząstki srebra, redukcja chemiczna, wyładowanie łukowe, szkła kolorowe, krystalizacja szkieł

return…