Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 69, Issue: 2, 2017
  • pp: 132-137

download: article (PL)

Insulating foam materials based on secondary raw materials

Abstract (EN)

The work assessed the possibilities of foaming different origins of secondary raw materials. Selected raw material mixtures were subjected to a foaming process, using experimentally chosen, optimal temperature parameters. The obtained foam glass was examined for microstructure and physical properties. The research gave opportunity to evaluate a propensity of the used materials to foam. It has been stated that the temperature had the principal influence on the formation of porous structure. The presence of the vitreous phase favored growth of closed pores, and thus affected important physical parameters of the foam glass, ie. density, porosity and absorbability.

Keywords (EN): Glass cullet, Laminate, Foam glass

Izolacyjne materiały spieniane na bazie surowców wtórnych

Zawada A., Przerada I., Lubas M., Iwaszko J.

Abstract (PL)

W pracy oceniono możliwości spieniania surowców wtórnych o różnym pochodzeniu. Zestawy surowcowe poddano procesowi spieniania z wykorzystaniem dobranych eksperymentalnie, optymalnych parametrów temperaturowych. Otrzymane szkło piankowe zbadano pod kątem mikrostruktury i właściwości fizycznych. Przeprowadzone badania pozwoliły ocenić skłonność do spieniania zastosowanych materiałów. Stwierdzono, że zasadniczy wpływ na tworzenie się porowatej struktury ma obecność fazy amorficznej oraz temperatura procesu. Obecność fazy szklistej sprzyja wzrostowi udziału porów zamkniętych, a tym samym ma wpływ na istotne parametry fizyczne, tj. gęstość, porowatość i nasiąkliwość.

Keywords (PL): stłuczka szklana, laminat, szkło piankowe

return…