Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 69, Issue: 2, 2017
  • pp: 125-131

download: article (PL)

Effect of the type of foaming agent on the efficiency of the foaming process of secondary raw materials

Abstract (EN)

Waste management is a very important task for the modern economy. Its realization gives multidimensional benefits, so attention is paid to this issue. The research process focused on developing a way to utilize recycled materials by foaming them. The quantitative ratios of ingredients in the set were chosen, and the optimum temperature and time conditions were determined. The use of the waste of wind turbine blades as a foaming agent was proposed. The obtained foam glass was tested for internal structure. Very satisfactory results were obtained for the foamed materials containing raw material waste from the waste of wind turbine wings, which is a composite of an organic resin matrix.

Keywords (EN): Waste utilization, Fly ash, Foam glass

Wpływ rodzaju środka spieniającego na efektywność procesu spieniania surowców wtórnych

Przerada I., Zawada A., Lubas M., Iwaszko J.

Abstract (PL)

Zagospodarowanie odpadów to bardzo istotne zadanie współczesnej gospodarki. Jego realizacja daje wielowymiarowe korzyści, dlatego zagadnieniom tym poświęca się coraz więcej uwagi. W procesie badawczym skoncentrowano się na opracowaniu sposobu utylizacji surowców wtórnych poprzez ich spienianie. Dobrano stosunki ilościowe składników w zestawie oraz ustalono optymalne warunki temperaturowo-czasowe. Zaproponowano użycie jako środka spieniającego odpadu z rozbiórki skrzydeł wiatraków. Otrzymane szkła piankowe zbadano pod kątem ich budowy wewnętrznej. Uzyskano bardzo zadowalające efekty spieniania materiałow zawierających w zestawie surowcowycm odpad z rozbiórki skrzydeł wiatraków, będący kompozytem na osnowie żywicy organicznej.

Keywords (PL): zagospodarowanie odpadów, popioły lotne, szkła piankowe

return…