Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 69, Issue: 2, 2017
  • pp: 115-119

download: article (PL)

Selected theoretical aspects of thermoluminescence studies of electrotechnical porcelain: a review

Abstract (EN)

Theoretical aspects of an unconventional and pioneer method of study of electrotechnical porcelain based on the thermo luminescence phenomenon (TL) are depicted in the paper. The TL method gives opportunity to determine a defect structure character of ceramic material applied for production of porcelain electroenergetic insulators; C120 and C130 masses are most frequently used in electroenergetics. A large number of defects in the porcelain material can testify to the bad quality of an insulator as a result of material non-uniformity, additives presence, crystalline lattice disturbance etc. The structural defects cause the appearance of localised energetic states inside the forbidden gap, therefore it is possible to develop a method of identification of those defects basing on recording a light emitted during radiant recombination on the defects that perform a role of recombination centres.

Keywords (EN): Thermoluminescence, Electrotechnical porcelain, Ceramic insulator

Wybrane aspekty teoretyczne badań termoluminescencji w porcelanie elektrotechnicznej - omówienie

Sobota R.

Abstract (PL)

W artykule przedstawiono aspekty teoretyczne niekonwencjonalnej, a zarazem pionierskiej metody badań porcelany elektrotechnicznej w oparciu o zjawisko termoluminescencji (TL). Metoda TL pozwala określić charakter struktury defektowej materiału ceramicznego używanego do produkcji porcelanowych izolatorów elektroenergetycznych (w elektroenergetyce najczęściej stosowanymi masami ceramicznymi są C120 i C130). Duża liczba defektów w materiale porcelanowym może świadczyć o złej jakości izolatora w wyniku niejednorodności materiału, dodatkowych domieszek, zaburzeń w sieci krystalicznej itp. Występujące defekty w strukturze powodują powstanie zlokalizowanych stanów energetycznych wewnątrz przerwy wzbronionej, toteż możliwym jest opracowanie metody identyfikującej te defekty na podstawie rejestracji światła emitowanego podczas rekombinacji promienistej na defektach pełniących role centrów rekombinacji.

Keywords (PL): termoluminescencja, porcelana elektrotechniczna, izolator ceramiczny

return…