Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 69, Issue: 2, 2017
  • pp: 101-106

download: article (PL)

Assessment of mechanical properties, surface parameters and stability of polymer composites modified by silver nanoparticles.

Abstract (EN)

The aim of this study was an investigation of mechanical properties of polymeric composites which were prepared in extrusion and injection moulding. Four stable thermoplastic polymers (two kinds of polypropylene and two kinds of co-polymer acrylonitryle-butadiene-styrene) were used as composites matrices. Silver nanoparticles, nAg, were used a modifying phase. Mechanical properties of testes materials were determined during the uniaxial tension. Such parameters as Young's modulus, E, and tensile strength, σm, were measured. Surface properties such as roughness and contact angle were also evaluated. Based on the results it has been found that the preparation technology as well as an amount of modifier do not impair the mechanical properties of the tested composites. The incorporated modifier does not change the surface properties significantly. The studies conducted after incubation of materials in water indicate their stability.

Keywords (EN): Thermoplastic polymer, Nanocomposites, Mechanical properties, Surface properties

Ocena właściwości mechanicznych, parametrów powierzchniowych i stabilności kompozytów polimerowych modyfikowanych nanocząstkami srebra

Ziąbka M., Dziadek M.

Abstract (PL)

Głównym celem pracy była ocena właściwości mechanicznych oraz parametrów powierzchni kompozytów polimerowych, otrzymanych w procesie wytłaczania i wtrysku przed oraz po 3 i 6 miesiącach inkubacji w wodzie dejonizowanej. Do badań użyto cztery biostabilne polimery termoplastyczne (dwa polipropyleny i dwa kopolimery akrylonitryl-butadien-styren). Jako fazę modyfikującą zastosowano nanocząstki srebra, nAg. Właściwości mechaniczne materiałów zostały wyznaczone w próbie jednoosiowego rozciągania. Wyznaczono moduł Younga, E, i wytrzymałość na rozciąganie, σm. Ocenione zostały także właściwości powierzchniowe: chropowatość i kąt zwilżania. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że zaproponowana w pracy technologia otrzymywania materiałów, jak również ilość użytego modyfikatora nie pogarsza właściwości mechanicznych kompozytów. Wprowadzony modyfikator nie zmienia w sposób znaczący właściwości powierzchni. Badania przeprowadzone po inkubacji materiałów w wodzie wskazują na ich stabilność.

Keywords (PL): polimer termoplastyczny, nanokompozyt, właściwości mechaniczne, właściwości powierzchniowe

return…