Search papers

Article details

  • Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials
  • Vol: 69, Issue: 2, 2017
  • pp: 84-89

download: article (PL)

Microstructural aspects of high-energy milling of asbestos-cement materials

Abstract (EN)

The assessment of microstructural changes caused by the high-energy milling of asbestos-cement materials was the main aim of the study. The asbestos-cement material in the form of a fragment of an asbestos-cement sheet was subjected to high-energy milling in a planetary mill at a constant rotational speed of 650 rpm. The milling time ranged from 1 to 3 hours. Powder with particles on average 2 μm in diameter was obtained as a result of the milling. The research material before and after milling was subjected to comparative microstructural analysis using optical microscopy and scanning electron microscopy as well as X-ray analysis of the phase composition. The investigations revealed substantial changes in the microstructure of the material. It has been found that the treatment of asbestos-cement materials using the high-energy milling results in the amorphisation of chrysotile and the complete disappearance of the fibrous structure of this phase. The results of the examinations prove that the method of high-energy milling can be successfully used in the process of asbestos-cement waste disposal. Moreover, the current situation has been presented in the context of asbestos waste recycling and the elimination of hazards, resulting from the use of products containing asbestos.

Keywords (EN): Asbestos-cement waste, High-energy milling, Chrysotile

Aspekty mikrostrukturalne mielenia wysokoenergetycznego materiałów azbestowo-cementowych

Iwaszko J., Przerada I., Zawada A.

Abstract (PL)

Głównym celem pracy była ocena zmian mikrostrukturalnych wywołanych w materiałach azbestowo-cementowych zabiegiem mielenia wysokoenergetycznego. Materiał azbestowo-cementowy w postaci fragmentu płyty eternitowej, wykorzystywanej na pokrycia dachów, poddano mieleniu wysokoenergetycznemu w młynku planetarnym z zastosowaniem stałej prędkości obrotowej 650 obr./min. Czas mielenia był zmienny i wynosił od 1 do 3 godzin. W wyniku mielenia uzyskano proszek o średniej średnicy cząstek 2 μm. Materiał badawczy przed i po mieleniu został poddany porównawczej analizie mikrostrukturalnej z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej i skaningowej mikroskopii elektronowej oraz rentgenowskiej analizie składu fazowego. Przeprowadzone badania ujawniły znaczące zmiany w mikrostrukturze materiału. Stwierdzono, że obróbka materiałów azbestowo-cementowych realizowana metodą mielenia wysokoenergetycznego prowadzi do amorfizacji chryzotylu i całkowitego zaniku budowy włóknistej tej fazy. Wyniki badań dowodzą, że metoda mielenia wysokoenergetycznego może być z powodzeniem wykorzystana w procesie utylizacji odpadów azbestowo-cementowych. W pracy naświetlono ponadto aktualną sytuację w zakresie recyklingu odpadów azbestowych i eliminowania zagrożeń, wynikających z użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Keywords (PL): odpad azbestowo-cementowy, mielenie wysokoenergetyczne, chryzotyl

return…